Stanowisko ds. rozliczeń PFRON i VAT

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  Centrala ZUS

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Departament Finansów Zakładu

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  ul. Szamocka 3, 5
  01-748 Warszawa

 • Województwo

  mazowieckie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Stanowisko ds. rozliczeń PFRON i VAT

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie wyższe
  - minimum 4 lata stażu pracy
  - minimum 4 lata doświadczenia zawodowego w obszarze związanego z zagadnieniami podatkowymi, księgowymi, finansowymi
  Pożądane:
  - wykształcenie wyższe (ekonomia, rachunkowość, finanse),
  - znajomość przepisów podatkowych z zakresu podatku VAT,
  - umiejętność stosowania i interpretowania przepisów prawa podatkowego
  - minimum 3 lata doświadczenia zawodowego związanego z prowadzeniem ksiąg rachunkowych w jednostkach sektora finansów publicznych, w tym rozliczeń publiczno- prawnych z tytułu podatku VAT, wpłat na PFRON

 • Wymagania dodatkowe

  - znajomości programu SAP,
  - znajomość obsługi pakietu MS Office
  - znajomość przepisów podatkowych w zakresie podatku PIT
  - nastawienie na wyniki/konsekwencja w działaniu
  - terminowość i rzetelność
  - samodzielność i odpowiedzialność
  - poprawne przekazywanie informacji pisemnych i ustnych
  - działanie procesowe/nastawienie na proces
  - umiejętność podejmowania decyzji
  - stanowczość/pewność siebie
  - umiejętność rozwiązywania problemów
  - umiejętność współpracy
  - umiejętność poprawnego wnioskowania

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  - prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym w zakresie sporządzania skonsolidowanych deklaracji VAT
  - sporządzanie skonsolidowanych deklaracji wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  - uaktualnianie procedur wykonawczych, dotyczących obszaru rozliczeń Zakładu z podatku VAT oraz wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  - wdrażanie zasad rozliczeń podatków w TJO
  - udzielanie wyjaśnień, instrukcji, porad oraz prowadzenie szkoleń wewnętrznych
  - uczestnictwo w przeprowadzaniu inspekcji okresowych i problemowych w oddziałach Zakładu, sporządzanie sprawozdań z przebiegu tych inspekcji oraz projektów zaleceń pokontrolnych
  - analiza i weryfikacja operacji gospodarczych zwolnionych oraz podlegających opodatkowaniu i ujmowanych w rejestrach VAT
  - opiniowanie i opracowanie projektów aktów prawnych

 • Wymagane dokumenty

  - CV
  - list motywacyjny z dopisanym numerem referencyjnym 744995
  - odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce "Wymagana klauzula")
  - kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
  - kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
  - kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  9 września 2019 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Centrali ZUS.

 • Miejsce składania dokumentów

  Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  Departament Spraw Pracowniczych
  ul. Szamocka 3, 5
  01-748 Warszawa

 • Dodatkowe informacje

  - proces rekrutacji będzie obejmował test wiedzy, sprawdzenie praktycznej znajomości programu SAP w zakresie modułu FIZ oraz rozmowę kwalifikacyjną
  - skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
  - złożonych dokumentów nie zwracamy
  - oferta niekompletna, niepodpisana oraz bez wymaganej i podpisanej klauzuli nie będzie rozpatrywana
  - dokumenty złożone lub nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane
  - do udziału w rekrutacji zachęcamy osoby z niepełnosprawnością

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  - wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem ZUS,
  - konieczność poruszania się po całym obiekcie,
  - konieczność wykonywania pracy poza biurem,
  - konieczność odbywania podróży służbowych,
  - budynek 3-piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na 2 piętrze,
  - miejsce pracy dostosowane do osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego,
  - wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika,
  - drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie,
  - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.