Stanowisko ds. ustalania świadczeń międzynarodowych i korespondencji

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS Oddział w Rzeszowie

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Rzeszowie
  35-075 Rzeszów
  Al. Piłsudskiego 12

 • Województwo

  podkarpackie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Stanowisko ds. ustalania świadczeń międzynarodowych i korespondencji

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie średnie
  Pożądane:
  - wykształcenie wyższe (ekonomia, administracja, ubezpieczenia społeczne, prawo)
  - minimum 6 miesięcy pracy związanej z ustalaniem kapitału początkowego lub praw do emerytur i rent

 • Wymagania dodatkowe

  - znajomość przepisów Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
  - znajomość przepisów Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
  - umiejętność obsługi pakietu MS Office
  - umiejętność pracy w zespole
  - komunikatywność, rzetelność, orientacja na klienta
  - umiejętność planowania i organizowania pracy własnej
  - umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych i pracy pod presją czasu
  - umiejętność komunikowania się w piśmie i w mowie
  - chęć rozwijania własnej wiedzy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych
  - mile widziana znajomość języka hiszpańskiego lub niemieckiego w stopniu podstawowym

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  Zapewnia opracowywanie spraw w ramach realizacji procesów dotyczących obsługi wniosków i korespondencji osób posiadających polskie i zagraniczne okresy ubezpieczenia, zainteresowanych uzyskaniem lub zmianą świadczeń emerytalno-rentowych podlegających koordynacji na podstawie przepisów umów międzynarodowych

 • Wymagane dokumenty

  - CV
  - list motywacyjny z podaniem stanowiska, o jakie ubiega się kandydat
  - odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji ( wzór poniżej w rubryce wymagana klauzula)
  - kserokopie dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie średnie
  - kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  29 marca 2019 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Oddziału ZUS w Rzeszowie.

 • Miejsce składania dokumentów

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Rzeszowie
  Wydział Obsługi Klientów i Korespondencji pok. 26
  Al. Piłsudskiego 12
  35-075 Rzeszów
  Telefon kontaktowy 178675032

 • Dodatkowe informacje

  - umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy
  - nadesłanych dokumentów nie zwracamy
  - skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
  - do składania ofert zachęcamy osoby niepełnosprawne
  - oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
  - jest przewidziany test wiedzy merytorycznej i rozmowa kwalifikacyjna

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  - wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem ZUS,
  - konieczność poruszania się po całym obiekcie,
  - konieczność odbywania podróży służbowych,
  - budynek 4 -piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na 1piętrze,
  - wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika,
  - przy wejściu do budynku znajduje się pochylnia,
  - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.