Stanowisko ds. zarządzania nieruchomościami

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS Oddział w Pile

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Wydział Administracyjno- Gospodarczy

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Pile
  ul. Dr. Drygasa 7
  64-920 Piła

 • Województwo

  wielkopolskie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Stanowisko ds. zarządzania nieruchomościami

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie wyższe (budownictwo)
  - uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
  - minimum 1 rok doświadczenia zawodowego związanego z posiadanymi uprawnieniami budowlanymi
  Pożądane:
  - minimum 2 lata doświadczenia zawodowego związanego z posiadanymi uprawnieniami budowlanymi

 • Wymagania dodatkowe

  - znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
  - znajomość ustawy Prawo budowlane
  - umiejętność obsługi pakietu MS Office
  - nastawienie na wyniki/konsekwencja w działaniu
  - terminowość i rzetelność
  - samodzielność i odpowiedzialność
  - umiejętność podejmowania decyzji
  - umiejętność rozwiązywania problemów
  - umiejętność poprawnego wnioskowania
  - umiejętność współpracy
  - umiejętność stosowania przepisów

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  - opracowuje projekty rocznych planów rzeczowo-finansowych w zakresie budowy środków trwałych oddziału
  - opracowuje projekty rocznych planów rzeczowo-finansowych działalności remontowej oddziału
  - analizuje efektywność wykorzystania zasobów lokalowych oddziału, w tym ustala i planuje potrzeby oddziału dotyczące budowy, modernizacji, zakupu, sprzedaży lub najmu nieruchomości, dokonuje oceny możliwości technicznych oraz formalno-prawnych ich realizacji
  - przygotowuje i realizuje zadania z zakresu budowy i zakupów środków trwałych oraz działalności remontowej, w tym prowadzi i kompletuje dokumentację związaną działalnością inwestycyjną, remontową oraz stanem technicznym i prawnym obiektów własnych Zakładu użytkowanych przez oddział, w tym prowadzi Książki obiektu
  - koordynuje i wykonuje przeglądy okresowe w obiektach oddziału oraz przeglądy gwarancyjne

 • Wymagane dokumenty

  - CV
  - list motywacyjny (z zaznaczeniem stanowiska oraz komórki organizacyjnej, o które ubiega się kandydat)
  - odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce "Wymagana Klauzula")
  - kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, uprawnienia i doświadczenie zawodowe

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  11 września 2019 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Pile.

 • Miejsce składania dokumentów

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Pile
  ul. Dr. Drygasa 7
  64-920 Piła
  Dokumenty składane osobiście prosimy złożyć w pok. 402 do rąk pracownika Wydziału Kadrowo-Płacowego.

 • Dodatkowe informacje

  - poszukujemy 2 kandydatów na stanowisko
  - umowa w niepełnym wymiarze czasu pracy (0,5 etatu)
  - skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
  - złożonych dokumentów nie zwracamy
  - oferta niekompletna, niepodpisana oraz bez wymaganej i podpisanej klauzuli nie będzie rozpatrywana
  - dokumenty złożone lub nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane
  - do składania dokumentów zachęcamy osoby z niepełnosprawnościami

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  - wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem zewnętrznym i wewnętrznym,
  - konieczność poruszania się po całym obiekcie,
  - konieczność odbywania podróży służbowych,
  - budynek 4-piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na 3 piętrze,
  - przy wejściu do budynku znajduje się pochylnia,
  - drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie,
  - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.

  Ogłoszenie listy kandydatów

 • Imiona, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania kandydatów spełniających wymagania formalne

  Jakub Włodarczyk, Piła