Stanowisko ds. obsługi dokumentacji

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS I Oddział w Warszawie

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Wydział Obsługi Dokumentacji

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  I Oddział w Warszawie
  ul. Senatorska 6/8
  00-917 Warszawa

 • Województwo

  mazowieckie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Stanowisko ds. obsługi dokumentacji

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie średnie
  - minimum 1 rok pracy związanej z obsługą dokumentacji, zarządzaniem dokumentacją, archiwistyką
  Pożądane:
  - wykształcenie wyższe (zarządzanie, ekonomia, ubezpieczenia społeczne, administracja, prawo, archiwistyka)
  - minimum 2 lata pracy związanej z obsługą dokumentacji

 • Wymagania dodatkowe

  - umiejętność obsługi pakietu MS Office
  - znajomość zasad postępowania z dokumentacją zgromadzoną w archiwum zakładowym
  - znajomość zasad przygotowania dokumentacji do przekazania do archiwum zakładowego
  - znajomość zasad udostępniania i prowadzenia ewidencji dokumentacji z archiwum
  - znajomość Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
  - znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych
  - umiejętność planowania i organizowania pracy własnej
  - umiejętność współpracy z innymi
  - umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych
  - terminowość, rzetelność, odpowiedzialność

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  Zapewnia udostępnianie i utrzymanie zasobu dokumentacji w obiegu bieżącym oraz prawidłowe funkcjonowanie archiwum zakładowego.

 • Wymagane dokumenty

  - CV
  - list motywacyjny z zaznaczeniem komórki organizacyjnej i stanowiska, o jakie ubiega się kandydat, w razie możliwości ze wskazaniem adresu e-mail lub nr telefonu
  - kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie
  - odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula)

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  31 lipca 2019 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania I Oddziału ZUS w Warszawie.

 • Miejsce składania dokumentów

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  I Oddział w Warszawie
  Wydział Spraw Pracowniczych, pok. 223
  ul. Senatorska 6/8
  00-917 Warszawa

 • Dodatkowe informacje

  - proces rekrutacji obejmować będzie test wiedzy oraz rozmowę kwalifikacyjną
  - skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
  - nadsyłanych dokumentów nie zwracamy
  - oferty niekompletne oraz złożone lub wysłane po terminie nie będą
  rozpatrywane
  - do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne
  miejsce wykonywania pracy:
  Inspektorat Warszawa-Ochota
  ul. Goleszowska 2
  01-249 Warszawa

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  - konieczność poruszania się po całym obiekcie,
  - budynek 6-piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na parterze,
  - wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika,
  - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.

  Ogłoszenie listy kandydatów

 • Imiona, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania kandydatów spełniających wymagania formalne

  Roman Goldmann, Brwinów
  Anna Góralczuk, Warszawa
  Jolanta Agnieszka Kapuścińska, Warszawa
  Robert Łukasiak, Warszawa
  Barbara Malinowska, Warszawa
  Aleksandra Olszewska, Warszawa
  Elżbieta Ostrowska, Warszawa
  Patrycja Wielgus, Warszawa
  Paweł Wojciechowski, Warszawa