Kandydat na stanowisko inspektora kontroli Zakładu

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS I Oddział w Warszawie

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Wydział Kontroli Płatników Składek

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  I Oddział w Warszawie
  ul. Senatorska 6/8
  00-917 Warszawa

 • Województwo

  mazowieckie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Kandydat na stanowisko inspektora kontroli Zakładu

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie wyższe
  Pożądane:
  - wykształcenie wyższe (ekonomia, prawo, finanse, administracja, ubezpieczenia społeczne)
  - co najmniej rok pracy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

 • Wymagania dodatkowe

  - dobra znajomość obsługi programów MS Word oraz MS Excel
  - samodzielność,
  - opanowanie,
  - poprawne wnioskowanie,
  - nastawienie na rozwój,
  - poprawne przekazywanie informacji

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  Przygotowuje się do pracy na stanowisku inspektora kontroli Zakładu poprzez odbycie stażu zawodowego polegającego na:
  - udziale w szkoleniach organizowanych przez Centra Szkolenia,
  - samokształceniu kierowanym i utrwalaniu nabytej wiedzy,
  - uczestniczeniu w przygotowaniu kontroli i czynnościach kontrolnych
  prowadzonych przez inspektora kontroli Zakładu,
  - tworzeniu projektów dokumentów z kontroli.
  Poddaje się okresowym sprawdzianom wiedzy i umiejętności.
  Składa egzamin kwalifikacyjny warunkujący powołanie na stanowisko inspektora kontroli Zakładu.

 • Wymagane dokumenty

  - CV
  - list motywacyjny
  - kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
  - odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula)

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  30 maja 2019 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania I Oddziału ZUS w Warszawie.

 • Miejsce składania dokumentów

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  I Oddział w Warszawie
  Wydział Spraw Pracowniczych, pok. 223
  ul. Senatorska 6/8
  00-917 Warszawa

  Z dopiskiem:
  "Oferta na stanowisko Kandydata na inspektora kontroli Zakładu"

 • Dodatkowe informacje

  Poszukujemy 6 kandydatów na stanowisko.
  Nabór będzie obejmował:
  - test ze znajomości programów MS Word oraz MS Excel
  - badanie preferowanych stylów zachowania w pracy metodą Thomas Int.
  - rozmowę kwalifikacyjną.
  Skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne.
  Złożonych dokumentów nie zwracamy.
  Oferty niekompletne, niepodpisane oraz bez wymaganych i podpisanych oświadczeń nie będą rozpatrywane.
  Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne
  Miejsce świadczenia pracy:
  ul. Goleszowska 2
  01-249 Warszawa

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  - wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem ZUS,
  - konieczność poruszania się po całym obiekcie,
  - konieczność wykonywania pracy poza biurem,
  - konieczność odbywania podróży służbowych,
  - budynek 6-piętrowy z windą,
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na 1 i 4 piętrze,
  - wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika,
  - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe.

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.

  Ogłoszenie listy kandydatów

 • Imiona, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania kandydatów spełniających wymagania formalne

  Nie zgłosił się żaden kandydat spełniający wymagania formalne.

  Ogłoszenie wyników naboru

 • Imiona, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania zatrudnionych kandydatów

  Rekrutacja zakończona niepowodzeniem.

 • Uzasadnienie wyboru lub uzasadnienie niezatrudnienia żadnego kandydata

  Nie zgłosił się żaden kandydat spełniający wymagania formalne.