Naczelnik Wydziału Monitoringu SOK

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS Oddział we Wrocławiu

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Departament Obsługi Klientów

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział we Wrocławiu
  ul. Pretficza 11
  50-930 Wrocław

 • Województwo

  dolnośląskie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Naczelnik Wydziału Monitoringu SOK

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie wyższe
  - minimum 4 lata doświadczenia zawodowego z zakresu ubezpieczeń społecznych lub obsługi klienta
  - minimum 4 lata stażu pracy
  Pożądane:
  - wykształcenie wyższe (ubezpieczenia społeczne, organizacja i zarządzanie, prawo, administracja, polityka społeczna, psychologia)
  - minimum 1 rok pracy związanej z kierowaniem zespołem pracowników obsługi klientów

 • Wymagania dodatkowe

  - znajomość technik obsługi klientów, w tym obsługi osób z niepełnosprawnościami, postawa prokliencka, zorientowana na zapewnienie klientom wysokiej jakości ich obsługi poprzez realizację obowiązujących standardów obsługi klientów
  - identyfikowanie się z Zakładem i współdziałanie w tworzeniu jego pozytywnego wizerunku
  - umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych, współpracy z innymi
  - terminowość i rzetelność
  - samodzielność i odpowiedzialność
  - chęć rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
  - umiejętność rozwiązywania problemów
  - stanowczość/pewność siebie

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  - nadzoruje monitorowanie jakości udzielanych informacji i wyjaśnień klientom przez pracowników SOK, prawidłowości ich zachowania oraz zgodności ich wyglądu z obowiązującymi standardami, a także organizacji i wizualizacji SOK według opracowanych scenariuszy oraz harmonogramu prowadzenia badań jakościowych, w szczególności badań metodą mystery shopping.
  - nadzoruje prowadzenie dla pracowników SOK testów wiedzy sprawdzających znajomość przepisów i organizacji pracy w Zakładzie, mających wpływ na obsługę klientów
  - opracowuje scenariusze do badań jakości obsługi klientów w SOK oraz harmonogram ich realizacji, a także pytania do testów wiedzy sprawdzających znajomość przez pracowników SOK przepisów i organizacji pracy w Zakładzie, mających wpływ na obsługę klientów
  - przygotowuje analizy i raporty z:
  • przeprowadzonych badań jakościowych wśród pracowników SOK na podstawie sporządzonej dokumentacji,
  • testów sprawdzających ich wiedzę w oparciu o opracowane wyniki.
  - sporządza oceny pracowników SOK w oparciu o przygotowaną dokumentację z badań jakościowych oraz opracowane wyniki testów wiedzy sprawdzających znajomość przepisów i organizacji pracy w Zakładzie, mających wpływ na obsługę klientów
  - nadzoruje prowadzenie instruktaży dla pracowników SOK w zakresie zmian w przepisach i procedurach, mających wpływ na obsługę klientów
  - występuje z inicjatywą i rekomendacją działań mających na celu podniesienie poziomu jakości obsługi klientów przez pracowników SOK
  - kieruje podległym zespołem

 • Wymagane dokumenty

  - CV
  - list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska, o które kandydat się ubiega
  - oświadczenie zawierające własnoręcznie podpisaną klauzulę dotyczącą wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej Wymagana klauzula)
  - kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
  - kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy
  - kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  29 maja 2019 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 • Miejsce składania dokumentów

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Centrala
  Departament Spraw Pracowniczych
  ul. Szamocka 3,5
  01-748 Warszawa

 • Dodatkowe informacje

  - poszukujemy jednego kandydata na teren całej Polski z miejscem świadczenia pracy w jednostce organizacyjnej ZUS w województwie, w którym kandydat wyłoniony ma miejsce zamieszkania lub w przypadku wyłonienia kandydata w ramach rekrutacji wewnętrznej – jednostka ZUS, w której obecnie świadczy pracę
  - miejscem świadczenia pracy będzie jednostka organizacyjna ZUS w województwie, w którym kandydat wyłoniony ma miejsce zamieszkania lub w przypadku wyłonienia kandydata w ramach rekrutacji wewnętrznej – jednostka, w której obecnie świadczy pracę
  - rekrutacja będzie składała się z rozmowy kwalifikacyjnej oraz przedstawienia przez kandydata wcześniej przygotowanej:
  • koncepcji dotyczącej propozycji sposobu/metody i działań jakie należy prowadzić w celu monitorowania jakości udzielanych informacji i wyjaśnień klientom przez pracowników sal obsługi klientów (SOK), prawidłowości ich zachowania i zgodności ich wyglądu z obowiązującymi standardami, a także monitorowania organizacji i wizualizacji SOK. Koncepcja powinna uwzględniać, opis proponowanych zasad oceny pracowników oraz przykładowy harmonogram realizacji opisanych działań. [Szczegóły dotyczące koncepcji wraz z terminem na jej opracowanie zostaną przekazane kandydatom, którzy przejdą przez weryfikację spełnienia warunków formalnych],
  • przygotowanie prezentacji w Power point streszczenia koncepcji,
  - przygotowanie powyższych kwestii ma na celu sprawdzenie wiedzy i umiejętności, predyspozycji kandydata w trakcie rozmowy oceniającej oraz ocena wystąpienia w trakcie omawiania przygotowanej przez kandydata prezentacji.
  - skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
  - nadsyłanych dokumentów nie zwracamy
  - oferta niekompletna, niepodpisana oraz bez wymaganej i podpisanej klauzuli nie będzie rozpatrywana
  - oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane
  - miejsce wykonywania pracy:
  Oddział ZUS we Wrocławiu
  ul. Pretficza 11

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  - konieczność poruszania się po całym obiekcie,
  - konieczność odbywania podróży służbowych,
  - budynek 3-piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na 3 piętrze,
  - przy wejściu do budynku znajduje się pochylnia,
  - drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie,
  - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.

  Ogłoszenie listy kandydatów

 • Imiona, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania kandydatów spełniających wymagania formalne

  Patrycja Koczur-Drobnik, Bielany Wrocławskie
  Beata Kula, Jaworzno
  Stanisław Hyclak, Nowy Sącz
  Katarzyna Tomasik, Białystok
  Anna Stasiak, Katowice
  Jan Trzaska, Lublin
  Kamilla Panasiuk, Warszawa
  Beata Kopcińska, Płock
  Jacek Lasecki, Braniewo
  Marta Dzielińska, Olsztyn
  Agnieszka Gralak, Świeszyno
  Agnieszka Kondysz, Skarżysko-Kamienna
  Sylwia Władyka, Biłgoraj
  Wojciech Urbański, Płock
  Bernard Kamiński, Sulechów
  Urszula Olechwiruk, Wodzisław Śląski
  Monika Mężyk, Tarnów
  Rafał Łukasz Maciejewski, Olsztyn
  Anna Pawelec, Kielce
  Agnieszka Janeczek, Pruszków
  Aleksandra Janecka, Orzesze
  Ewa Zielińska-Szewczyk, Wierzchosławice
  Zofia Wężowicz, Dąbrowa Tarnowska
  Barbara Kołodziejczyk, Tomaszów Mazowiecki