Stanowisko ds. konta ubezpieczonego

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS I Oddział w Warszawie

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Wydział Ubezpieczeń i Składek -1

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  I Oddział w Warszawie
  ul. Senatorska 6/8
  00-917 Warszawa

 • Województwo

  mazowieckie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Stanowisko ds. konta ubezpieczonego

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie średnie
  Pożądane:
  - wykształcenie wyższe (prawo, administracja, gospodarka, nauki społeczne)
  - minimum 1 rok pracy związanej z ubezpieczeniami społecznymi

 • Wymagania dodatkowe

  - umiejętność obsługi pakietu MS Office
  - znajomość przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
  - znajomość zasad podlegania i ustalania wysokości składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych
  - umiejętność interpretacji przepisów prawa i właściwego ich stosowania
  - umiejętność formułowania wypowiedzi na piśmie
  - umiejętność współpracy z innymi
  - umiejętność planowania i organizowania pracy własnej
  - rozwijanie własnej wiedzy i podnoszenie kwalifikacji
  - pozytywne nastawienie do obsługi klienta
  - terminowość, rzetelność, odpowiedzialność

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  Zapewnia obsługę spraw ubezpieczonych.

 • Wymagane dokumenty

  - CV
  - list motywacyjny z zaznaczeniem komórki organizacyjnej i stanowiska, o jakie ubiega się kandydat, w razie możliwości ze wskazaniem adresu e-mail lub nr telefonu
  - kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie
  - odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula)

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  24 maja 2019 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania I Oddziału ZUS w Warszawie.

 • Miejsce składania dokumentów

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  I Oddział w Warszawie
  Wydział Spraw Pracowniczych, pok. 223
  ul. Senatorska 6/8
  00-917 Warszawa

 • Dodatkowe informacje

  - poszukujemy 2 kandydatów
  - proces rekrutacji obejmować będzie test wiedzy oraz rozmowę kwalifikacyjną
  - skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
  - nadsyłanych dokumentów nie zwracamy
  - oferty niekompletne oraz złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane
  - do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne
  miejsce wykonywania pracy:
  Inspektorat Warszawa-Żoliborz
  ul. Kasprowicza 151
  01-949 Warszawa

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  - konieczność poruszania się po całym obiekcie,
  - budynek 2-piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na 1 piętrze,
  - przy wejściu do budynku znajduje się pochylnia,
  - przy wejściu do budynku jest zamontowana platforma schodowa
  - drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie,
  - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.

  Ogłoszenie listy kandydatów

 • Imiona, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania kandydatów spełniających wymagania formalne

  Aneta Jackiewicz, Legionowo
  Bożena Kurowska, Warszawa
  Anna Oleszczuk, Warszawa
  Joanna Piechut, Warszawa

  Ogłoszenie wyników naboru

 • Imiona, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania zatrudnionych kandydatów

  Joanna Piechut, Warszawa
  Anna Oleszczuk, Warszawa

 • Uzasadnienie wyboru lub uzasadnienie niezatrudnienia żadnego kandydata

  Pani Joanna Piechut potrafiła umotywować swoje zainteresowanie podjęciem zatrudnienia w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, wykazała się odpowiednim poziomem ogólnej wiedzy i orientacji z zakresu zadań realizowanych przez ZUS oraz dobrą orientacją w zadaniach realizowanych na stanowisku ds. konta ubezpieczonego. Biorąc pod uwagę wynik testu wiedzy, potencjał Kandydatki, ukierunkowanie na możliwość rozwoju zawodowego kandydatura Pani Joanny Piechut gwarantuje sprawny przebieg procesu adaptacyjnego.
  Pani Anna Oleszczuk zatrudnienie w ZUS postrzega jako możliwość rozwoju zawodowego w instytucji o ugruntowanej pozycji na rynku pracy. Kandydatce ze względu na kierunek studiów bardzo zależy na pracy w jednostce administracji publicznej, gdzie będzie mogła swoje przygotowanie teoretyczne wykorzystać w praktyce. Pani Anna Oleszczuk jest osobą ambitną, która chętnie angażuje się w nowe formy działania i potrafi dostrzegać pozytywne elementy nowych sytuacji.