Stanowisko ds. analiz strategicznych

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  Centrala ZUS

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Departament Kontrolingu

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  ul. Szamocka 3, 5
  01-748 Warszawa

 • Województwo

  mazowieckie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Stanowisko ds. analiz strategicznych

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie wyższe
  - minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie: wykonywanie analiz, przygotowywanie i analiza zbiorów danych, benchmarking, opracowywanie raportów i informacji zarządczych
  - minimum 2 lata stażu pracy

  Mile widziane:
  -wykształcenie wyższe (ekonomia, administracja, zarządzanie, finanse i rachunkowość, ekonometria, statystyka, matematyka, systemy informacyjne)
  - minimum 1 rok pracy w środowisku SAP
  - minimum 2 lata pracy związanej z analizą i opracowaniem danych, przygotowywaniem raportów i informacji zarządczych

 • Wymagania dodatkowe

  - znajomość obsługi pakietu MS Office w stopniu zaawansowanym
  - umiejętność podejmowania decyzji,
  - umiejętności negocjacyjne,
  - umiejętność rozwiązywania problemów,
  - innowacyjność

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  - uczestniczy w przeprowadzaniu analiz strategicznych dotyczących sytuacji wewnętrznej Zakładu oraz jego otoczenia
  - opracowuje informacje zarządcze w zakresie danych i wskaźników, przygotowuje propozycje rekomendacji i monitoruje ich wykonanie
  - pozyskuje dane na potrzeby analiz kontrolingowych
  - uczestniczy w działaniach związanych z eksploatacją modułu SAP wspierającego system informacji zarządczej w Zakładzie
  - uczestniczy w budowie systemu raportowania i bieżącym przygotowywaniu raportów monitorujących pracę terenowych jednostek organizacyjnych

 • Wymagane dokumenty

  - CV
  - list motywacyjny z numerem referencyjnym 758643
  - odręcznie podpisane oświadczenie (może być w formie scanu) zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej)
  - kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
  - kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe
  - kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu zawierającego okres zatrudnienia w przypadku pozostawania w stosunku pracy

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  24 lipca 2020 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu aplikacji na podany w pozycji "Miejsce składania dokumentów" adres mailowy lub datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 • Miejsce składania dokumentów

  rekrutacja.centrala@zus.pl
  W tytule maila proszę wskazać stanowisko, o które ubiega się kandydat

  lub

  Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  Departament Spraw Pracowniczych
  ul. Szamocka 3, 5
  01-748 Warszawa

 • Dodatkowe informacje

  - proces rekrutacji obejmować będzie rozmowę kwalifikacyjną (przeprowadzoną w siedzibie Centrali ZUS lub w formie zdalnej przez komunikator internetowy – wywiad on-line), sprawdzenie praktycznych umiejętności obsługi programu Excel (test)
  - skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
  - przesłanych dokumentów nie zwracamy
  - oferty kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru
  - oferty niekompletne, niepodpisane oraz bez wymaganych i podpisanych oświadczeń nie będą rozpatrywane

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  - konieczność poruszania się po całym obiekcie,
  -budynek 3-piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na III piętrze,
  - miejsce pracy dostosowane do osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego,
  - wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika,
  - drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie, natomiast drzwi do budynku, w którym zlokalizowane jest stanowisko pracy nie otwierają się automatycznie,
  - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.