Stanowisko ds. automatyzacji przetwarzania

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  Centrala ZUS

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Departament Eksploatacji Aplikacji

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  ul. Szamocka 3, 5
  01-748 Warszawa

 • Województwo

  mazowieckie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Stanowisko ds. automatyzacji przetwarzania

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie średnie
  - minimum 3 lata doświadczenia zawodowego związanego z administrowaniem bazą danych

  Mile widziane:
  - minimum rok doświadczenia w pracy związanej z obsługą systemu z/OS

 • Wymagania dodatkowe

  - znajomość języka zapytań SQL
  - znajomość obsługi pakietu MS Office
  - orientacja na cel
  - orientacja na jakość
  - komunikacja
  - współpraca
  - elastyczność
  - nastawienie na rozwój
  - umiejętność radzenie sobie w trudnych sytuacjach
  - umiejętność rozwiązywania problemów
  - umiejętność podejmowania decyzji

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  - opracowuje, implementuje i modyfikuje reguły w TWS (Tivoli Workshop Scheduler) dotyczące procesów przetwarzania wsadowego
  - administruje wdrażanie automatyzacji procesów przetwarzania wsadowego na Komputerze Centralnym
  - monitoruje funkcjonowanie systemu TWS (Tivoli Workshop Scheduler) i podejmuje czynności zaradcze w przypadku stwierdzenia awarii
  - uczestniczy w opracowywaniu i weryfikacji dokumentacji eksploatacyjnej zautomatyzowanych procesów

 • Wymagane dokumenty

  - CV
  - list motywacyjny z dopisanym numerem referencyjnym 758625
  - odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce "Wymagana klauzula")
  - kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
  - kopie dokumentów dokumentujących wymagane doświadczenie zawodowe

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  23 lipca 2020 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu aplikacji na podany w pozycji "Miejsce składania dokumentów" adres mailowy lub datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

 • Miejsce składania dokumentów

  rekrutacja.centrala@zus.pl
  W tytule maila proszę wskazać stanowisko, o które ubiega się kandydat

  lub

  Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  Departament Spraw Pracowniczych
  ul. Szamocka 3, 5
  01-748 Warszawa

 • Dodatkowe informacje

  - proces rekrutacji obejmować będzie rozmowę kwalifikacyjną (przeprowadzoną w siedzibie Centrali ZUS lub w formie zdalnej przez komunikator internetowy – wywiad on-line)
  - skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
  - przesłanych dokumentów nie zwracamy
  - oferta niekompletna, niepodpisana oraz bez wymaganej i podpisanej klauzuli nie będzie rozpatrywana
  - dokumenty złożone lub nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane (za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu do Centrali ZUS w godzinach funkcjonowania jednostki lub datę przesłania na wskazaną skrzynkę mailową)
  - oferty kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  - konieczność poruszania się po całym obiekcie,
  - budynek 3-piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na 2 piętrze,
  - miejsce pracy dostosowane do osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego,
  - wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika,
  - drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie,
  - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.