Stanowisko ds. ochrony przeciwpożarowej

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS Oddział w Tomaszowie Mazowieckim

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Wydział Administracyjno-Gospodarczy w Oddziale ZUS w Tomaszowie Mazowieckim

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Tomaszowie Mazowieckim
  ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 40/42
  97-200 Tomaszów Mazowiecki

 • Województwo

  łódzkie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Stanowisko ds. ochrony przeciwpożarowej

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie średnie (ochrona przeciwpożarowa, inżyniera bezpieczeństwa pożarowego)

  Mile widziane:
  - wykształcenie wyższe (inżyniera bezpieczeństwa pożarowego lub tytuł zawodowy inżyniera pożarnictwa lub wyższe i ukończone szkolenie specjalistów ochrony przeciwpożarowej)
  - 3 lata pracy zawodowej związanej z ochroną przeciwpożarową

 • Wymagania dodatkowe

  Jeśli jesteś osobą:
  - rzetelną, samodzielną, odpowiedzialną oraz posiadasz umiejętność komunikacji i współpracy

  TO ZACHĘCAMY DO PRZESŁANIA DOKUMENTÓW

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  Zapewnia realizację czynności w zakresie wynikającym z obowiązków właściciela budynku, obiektu budowlanego lub terenu nałożonych Ustawą o ochronie przeciwpożarowej

 • Wymagane dokumenty

  Poniższe dokumenty należy złożyć w oddziale lub przesłać w formie skanu (wraz z odręcznymi podpisami) na adres mailowy podany w pozycji „Miejsce składania dokumentów”:
  - odręcznie podpisane i opatrzone datą CV
  - odręcznie podpisany i opatrzony datą list motywacyjny, z zaznaczeniem komórki organizacyjnej i stanowiska, o które ubiega się kandydat
  - odręcznie podpisane i opatrzone datą oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór w rubryce "Wymagana klauzula")
  - kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  23 lipca 2020 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Oddziału ZUS w Tomaszowie Mazowieckim lub datę wpływu aplikacji na adres mailowy podany w pozycji „Miejsce składania dokumentów”

 • Miejsce składania dokumentów

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Tomaszowie Mazowieckim
  ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 40/42
  97-200 Tomaszów Mazowiecki
  Wydział Kadrowo-Płacowy, z dopiskiem: „Oferta pracy”, kontakt telefoniczny 44 726 36 00 wew.363

  lub adres mailowy: rekrutacja.TomaszowMazowiecki@zus.pl
  W tytule maila proszę wskazać stanowisko, o które ubiega się kandydat

 • Dodatkowe informacje

  - zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy – 0,25 etatu
  - proces rekrutacji przewiduje przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej
  - skontaktujemy się z osobami, które spełniają wymagania formalne
  - nadesłanych dokumentów nie zwracamy
  - do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne
  - oferta niekompletna, niepodpisana, bez daty i bez wymaganej podpisanej klauzuli oraz nadesłana po terminie nie będzie rozpatrywana

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.
  - konieczność poruszania się po całym obiekcie
  - budynek składający się z: Budynku A (trzypiętrowego) oraz Budynku B (czteropiętrowego) z możliwością korzystania
  z windy oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz Budynku C (jednopiętrowego) bez windy
  - przy wejściu do budynku B znajduje się pochylnia, umożliwiająca wjazd do budynku na wózku inwalidzkim
  - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.