Stanowisko ds. orzecznictwa zasiłkowego

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS I Oddział w Poznaniu

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Wydział Zasiłków

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  I Oddział w Poznaniu
  ul. Dąbrowskiego 12
  60-908 Poznań

 • Województwo

  wielkopolskie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Stanowisko ds. orzecznictwa zasiłkowego

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie średnie

  Mile widziane:
  - wykształcenie wyższe (administracja, ubezpieczenia społeczne)
  - minimum 3 lata pracy związanej z ustalaniem i wypłatą świadczeń
  z ubezpieczeń społecznych.

 • Wymagania dodatkowe

  - podstawowa znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
  - podstawowa znajomość ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
  - podstawowa znajomość ustawy o emeryturach i rentach z FUS w zakresie wypłaty zasiłków pogrzebowych oraz potrąceniach i egzekucji ze świadczeń,
  - umiejętność obsługi pakietu MS Office,

  Jesteś osobą:
  - zorientowaną na realizację celów,
  - zorientowaną na jakość,
  - komunikatywną,,
  - nastawioną na rozwój,
  - zorientowaną na klienta,

  Zachęcamy do składania dokumentów.

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  Zapewnia opracowanie decyzji i wyjaśnień w sprawie prawa do świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń społecznych w razie choroby
  i macierzyństwa wypłacanych przez płatników składek oraz decyzji
  w sprawie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

 • Wymagane dokumenty

  Czekamy na Twoje dokumenty:
  - list motywacyjny ze wskazaniem komórki organizacyjnej i stanowiska oraz numeru oferty 92/2020
  - CV
  - kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
  - odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula)

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  27 lipca 2020 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania I Oddziału ZUS w Poznaniu.

 • Miejsce składania dokumentów

  Korespondencyjnie: Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Poznaniu, Wydział Kadrowo-Płacowy, ul. Dąbrowskiego 12, 60-908 Poznań z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy”

  Osobiście: Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Poznaniu
  ul. Dąbrowskiego 12, Sala Obsługi Klientów, Stanowisko informacji ogólnej i dziennika podawczego z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy”

  lub
  adres mailowy: rekrutacja.poznan1@zus.pl
  w tytule maila proszę wskazać stanowisko, o które ubiega się kandydat

 • Dodatkowe informacje

  Oferujemy:
  - zatrudnienie w stabilnej firmie na podstawie umowy o pracę,
  - świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

  Proces rekrutacji obejmować będzie:
  - ocenę formalną dokumentów kandydatów,
  - sprawdzenie wiedzy na temat ubezpieczeń społecznych,
  - rozmowę kwalifikacyjną w siedzibie I Oddziału ZUS w Poznaniu lub
  w formie zdalnej (na wypadek zaostrzenia przepisów bezpieczeństwa),

  - umowa na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego pracownika,
  - skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne,
  - nadsyłanych dokumentów nie zwracamy,
  - oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,
  - dokumentacja niekompletna, niepodpisana, bez wymaganej klauzuli nie będzie uwzględniona,
  - do składania ofert zachęcamy osoby z niepełnosprawnością.
  - w przypadku składania dokumentów elektronicznie (skan) wymagane jest własnoręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji,

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.
  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  - wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem ZUS,
  - konieczność odbywania podróży służbowych,
  - budynek 6-piętrowy z windą,
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na
  1 piętrze,
  - wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika,
  - przy wejściu do budynku znajduje się pochylnia,
  - drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie,
  - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca
  parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.