Doradca płatnika składek

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS Oddział w Częstochowie

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Wydział Obsługi Klientów i Korespondencji w Inspektoracie ZUS w Kłobucku

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Częstochowie
  ul. Dąbrowskiego 43/45
  42 – 218 Częstochowa

 • Województwo

  śląskie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Doradca płatnika składek

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie średnie
  Mile widziane:
  - obsługa spraw płatników składek i ubezpieczonych
  - obsługa klientów

 • Wymagania dodatkowe

  - znajomość Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz rozporządzeń do tej ustawy
  - znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
  - orientacja na cel
  - orientacja na jakość
  - komunikacja
  - współpraca
  - elastyczność
  - nastawienie na rozwój
  - orientacja na klienta
  - rozwiązywanie problemów
  - radzenie sobie w trudnych sytuacjach

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  Zapewnia obsługę płatników składek w ramach e-Składki oraz pozostałych informacji związanych z prowadzeniem działalności oraz ubezpieczonych.

 • Wymagane dokumenty

  Poniższe dokumenty należy przesłać w formie skanu (wraz z odręcznymi podpisami) na adres mailowy podany w pozycji "Miejsce składania dokumentów":
  - CV
  - list motywacyjny ze wskazaniem komórki organizacyjnej i stanowiska, o jakie ubiega się kandydat
  - odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce "Wymagana klauzula")
  - dokumenty potwierdzające niezbędne wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  23 lipca 2020 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu aplikacji na podany w pozycji „Miejsce składania dokumentów” adres mailowy.

 • Miejsce składania dokumentów

  Skrzynka e-mail: rekrutacja.czestochowa@zus.pl
  W tytule maila proszę wskazać stanowisko o jakie kandydat się ubiega.

 • Dodatkowe informacje

  - oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane
  - skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne drogą telefoniczną bądź mailową
  - przesłanych dokumentów nie zwracamy
  - oferty kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru
  - oferty niekompletne, niepodpisane oraz bez wymaganych i podpisanych oświadczeń nie będą rozpatrywane
  - do składania ofert zachęcamy osoby niepełnosprawne
  -miejsce świadczenia pracy:
  Inspektorat ZUS w Kłobucku
  Ul. Targowa 3 a
  42-100 Kłobuck

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:
  -spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  -polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  -wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem ZUS,
  - konieczność poruszania się po całym obiekcie,
  - konieczność odbywania podróży służbowych,
  -budynek dwupiętrowy z pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  -stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na parterze - wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika,
  -przy wejściu do budynku znajduje się pochylnia,
  -w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.