Stanowisko ds. obsługi procesu kontroli

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS III Oddział w Warszawie

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Wydział Kontroli Płatników Składek

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  III Oddział w Warszawie
  ul. Czerniakowska 16
  00-701 Warszawa

 • Województwo

  mazowieckie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Stanowisko ds. obsługi procesu kontroli

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie średnie
  - doświadczenie zawodowe w obszarze obsługi biurowej do 1 roku

  Mile widziane:
  - wykształcenie wyższe (administracja)
  - minimum 12 miesięcy pracy związanej z obsługą biurową

 • Wymagania dodatkowe

  znajomość przepisów Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
  - znajomość Ustawy o ochronie danych osobowych
  - mile widziana znajomość Ustawy o ochronie informacji niejawnych
  - mile widziana znajomość zasad rejestracji korespondencji w oparciu o Instrukcję Kancelaryjną
  - znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
  - znajomość zasad przygotowania dokumentacji do przekazania do archiwum zakładowego
  - umiejętność obsługi pakietu MS Office (MS Excel i MS Word - średniozaawansowany)
  - umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych
  - komunikatywność
  - umiejętność planowania i organizacji pracy własnej
  - rzetelność
  - samodzielność

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  Zapewnia techniczno-organizacyjną obsługę przebiegu procesów z grupy Kontrola Płatników Składek realizowanych w KPS.

 • Wymagane dokumenty

  Osoby zainteresowane ofertą prosimy o złożenie lub nadesłanie:
  - listu motywacyjnego z zaznaczeniem komórki organizacyjnej i stanowiska, o jakie ubiega się kandydat (nr telefonu)
  - CV
  - odręcznie podpisanego oświadczenia zawierającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula)
  - kopii dokumentu potwierdzającego posiadane niezbędne wykształcenie (szkoła średnia) oraz innych dokumentów posiadanego wykształcenia
  - kopii świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy.

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  24 lipca 2020 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania III Oddziału ZUS w Warszawie.

 • Miejsce składania dokumentów

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  III Oddział w Warszawie
  Wydział Kadrowo-Płacowy
  ul. Czerniakowska 16
  00-701 Warszawa
  z dopiskiem „OFERTA PRACY”

 • Dodatkowe informacje

  skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
  - nadsyłanych dokumentów nie zwracamy
  - oferty złożone lub przysłane po terminie nie będą rozpatrywane
  - proces rekrutacji przewiduje sprawdzenie praktycznych umiejętności kandydata z MS Excel i MS Word oraz rozmowę kwalifikacyjną
  - do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne
  - miejsce świadczenia pracy:
  ul. Kasprowicza 151
  01-949 Warszawa

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy: Warszawa, ul. Kasprowicza 151:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  - konieczność poruszania się po całym obiekcie,
  - budynek 2-piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na parterze,
  - przy wejściu do budynku znajduje się pochylnia,
  - przy wejściu do budynku jest zamontowana platforma schodowa,
  - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.