stanowisko ds. wsparcia obsługi spraw emerytalno-rentowych

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS Oddział w Gorzowie Wielkopolskim

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Wydział Świadczeń Emerytalno-Rentowych

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział Gorzów Wielkopolski
  ul. Sikorskiego 42
  66-400 Gorzów Wielkopolski

 • Województwo

  lubuskie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  stanowisko ds. wsparcia obsługi spraw emerytalno-rentowych

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  • wykształcenie średnie

  Mile widziane:
  • wykształcenie wyższe (administracja, ekonomia)
  • minimum 6 miesięcy pracy biurowej

 • Wymagania dodatkowe

  • znajomość zagadnień dotyczących ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego
  • znajomość Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz rozporządzeń do tej Ustawy
  • umiejętność obsługi pakietu MS Office
  • rozwijanie własnej wiedzy i podnoszenie kwalifikacji
  • umiejętność współpracy z innymi
  • umiejętność planowania i organizowania pracy własnej
  • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych
  • rzetelność, samodzielność, odpowiedzialność, komunikatywność

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  Pracownik zatrudniony na tym stanowisku zapewnia wsparcie w zakresie obsługi spraw emerytalno-rentowych, pozarentowych i korespondencji oraz właściwy obieg dokumentacji emerytalno-rentowej.

 • Wymagane dokumenty

  • CV
  • list motywacyjny ze wskazaniem komórki organizacyjnej i stanowiska, o które ubiega się
  kandydat (odręcznie podpisany) oraz numeru oferty: 34/2020/KAD
  • odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula)
  • kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie niezbędne i pożądane oraz doświadczenie zawodowe

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  24 lipca 2020 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Oddziału ZUS w Gorzowie Wielkopolskim lub datę wpływu aplikacji na adres mailowy podany w pozycji "Miejsce składania dokumentów"

 • Miejsce składania dokumentów

  Korespondencyjnie:

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział Gorzów Wielkopolski
  ul. Sikorskiego 42
  66-400 Gorzów Wielkopolski
  Wydział Kadrowo-Płacowy
  z dopiskiem „oferta pracy”

  lub
  adres mailowy: rekrutacja.gorzow@zus.pl
  W tytule proszę wskazać stanowisko, o które ubiega się kandydat oraz numer ofert: 34/2020/KAD

 • Dodatkowe informacje

  • umowa na czas określony w celu zastępstwa
  • nadesłanych dokumentów nie zwracamy
  • skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
  • oferty złożone lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane
  • do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne
  • dokumentacja niekompletna, niepodpisana, bez wymaganej klauzuli nie będzie uwzględniona

  Proces rekrutacji obejmować będzie:
  • ocenę formalną dokumentów kandydatów
  • rozmowę kwalifikacyjną

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  - konieczność poruszania się po całym obiekcie,
  - konieczność odbywania podróży służbowych,
  - budynek 3-piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na 3 piętrze,
  - wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika,
  - drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie,
  - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób
  z niepełnosprawnościami

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.