Wicedyrektor ds. Ubezpieczeń

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  Centrala ZUS

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Departament Ubezpieczeń i Składek

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  ul. Szamocka 3, 5
  01-748 Warszawa

 • Województwo

  mazowieckie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Wicedyrektor ds. Ubezpieczeń

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie wyższe
  - minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze ubezpieczeń społecznych,
  - powyżej 3 lat doświadczenia na stanowisku kierowniczym
  - minimum 5 lat stażu pracy

  Mile widziane:
  - wykształcenie wyższe (prawo, ubezpieczenia społeczne, administracja, ekonomia, zarządzanie, polityka społeczna)
  - studia podyplomowe: ubezpieczenia społeczne, polityka społeczna, prawo (specjalizacje prawnicze), ekonomia, integracja europejska, organizacja i zarządzanie

 • Wymagania dodatkowe

  - umiejętność zarządzania zespołem (w tym motywowanie i rozwój pracowników)
  - umiejętność podejmowania decyzji
  - umiejętność współpracy
  - umiejętność zarządzania procesowego
  - umiejętności negocjacyjne
  - otwartość na zmiany/ nastawienie na rozwój
  - zorientowanie na realizację celów

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  1. Nadzoruje opracowywanie i wdrażanie zasad i procedur w zakresie procesów dotyczących obsługi spraw z zakresu podlegania ubezpieczeniom, w tym rozstrzygania zbiegów tytułów ubezpieczeń, zasad finansowania składek oraz podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych
  2. Nadzoruje proces wyliczenia płatnikom składek stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe
  3. Nadzoruje prawidłowość obsługi przez terenowe jednostki organizacyjne postępowań wyjaśniających z zakresu, o którym mowa w pkt 1 oraz postępowań związanych z weryfikacją stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe
  4. Nadzoruje procedury w zakresie postępowań w przypadku braku lub błędów w informacji ZUS IWA
  5. Nadzoruje przygotowanie założeń i specyfikacji wymagań dla narzędzi informatycznych
  6. Nadzoruje merytoryczną prawidłowością przygotowywanych wyjaśnień i odpowiedzi w sprawach indywidualnych do ubezpieczonych, płatników składek, instytucji i podmiotów zewnętrznych, komórek organizacyjnych Centrali i terenowych jednostek organizacyjnych Zakładu
  7. Nadzoruje przygotowanie wytycznych dla jednostek organizacyjnych Zakładu w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu, wysokości, zasad finansowania i podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych, ustalania obowiązku opłacania składek na te Fundusze oraz zasad i zakresu przekazywanych danych do NFZ oraz w zakresie zasad wypełniania i korygowania przez płatników dokumentów zgłoszeniowych składanych za ubezpieczonych oraz członków ich rodzin
  8. Nadzoruje opracowywanie i uaktualnianie materiałów informacyjnych dla płatników składek i ubezpieczonych oraz opiniuje materiały przedkładane przez inne komórki organizacyjne
  9. Akceptuje lub opiniuje uwagi do projektów aktów prawnych z zakresu właściwości podległych komórek
  10. Nadzoruje koordynację prac w zakresie określania wzorów dokumentów zgłoszeniowych składanych za ubezpieczonych oraz członków ich rodzin, formularzy informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe i zgłoszenia danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze

 • Wymagane dokumenty

  - CV
  - list motywacyjny z numerem referencyjnym 758682
  - odręcznie podpisane oświadczenie (może być w formie scanu) zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej)
  - kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
  - kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe
  - kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu zawierającego okres zatrudnienia w przypadku pozostawania w stosunku pracy

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  27 lipca 2020 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu aplikacji na podany w pozycji "Miejsce składania dokumentów" adres mailowy lub datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 • Miejsce składania dokumentów

  rekrutacja.centrala@zus.pl
  W tytule maila proszę wskazać stanowisko, o które ubiega się kandydat

  lub

  Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  Departament Spraw Pracowniczych
  ul. Szamocka 3, 5
  01-748 Warszawa

 • Dodatkowe informacje

  Nabór będzie się składał z 2 etapów:
  - etap 1: test wiedzy ze znajomości przepisów dotyczących: systemu ubezpieczeń społecznych, przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
  - etap 2: rozmowa kwalifikacyjna z elementami wywiadu kompetencyjnego przeprowadzona w Centrali lub w formie zdalnej przez komunikator internetowy – wywiad on-line.
  Do etapu 2 zostaną zakwalifikowane osoby, które pozytywnie przejdą etap 1 rekrutacji (wyniki testu).

  Skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne

  Przesłanych dokumentów nie zwracamy

  Oferty kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru

  Oferty niekompletne, niepodpisane oraz bez wymaganych i podpisanych oświadczeń nie będą rozpatrywane

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  - wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem ZUS,
  - konieczność poruszania się po całym obiekcie,
  - konieczność odbywania podróży służbowych,
  - budynek 3-piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na I piętrze,
  - miejsce pracy dostosowane do osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego,
  - wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika,
  - drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie, natomiast drzwi do budynku, w którym zlokalizowane jest stanowisko pracy nie otwierają się automatycznie,
  - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.