Naczelnik Wydziału Raportowania

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  Centrala ZUS

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Departament Zamówień Publicznych

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  ul. Szamocka 3, 5
  01-748 Warszawa

 • Województwo

  mazowieckie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Naczelnik Wydziału Raportowania

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie wyższe
  - minimum 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku kierującego zespołem
  - minimum 4 lata stażu pracy
  Pożądane:
  - wykształcenie wyższe magisterskie (ekonomia, zarządzanie, finanse, administracja, prawo)
  - minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w gromadzeniu, analizowaniu i przetwarzaniu informacji i danych dla celów sprawozdawczych lub statystycznych
  - znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych w obszarze dotyczącym sprawozdawczości i publikacji wstępnych ogłoszeń

 • Wymagania dodatkowe

  - dobra znajomość pakietu MS Office
  - nastawienie na wyniki/konsekwencja w działaniu
  - umiejętność analitycznego i kreatywnego myślenia
  - umiejętność stosowania przepisów
  - terminowość i rzetelność
  - samodzielność w działaniu i odpowiedzialność
  - poprawne przekazywanie informacji pisemnych i ustnych
  - komunikatywność
  - umiejętność rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji
  - nastawienie na rozwój i optymalizację procesów

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  Zapewnia organizację pracy i nadzór nad efektywną i prawidłową realizacją zadań Wydziału Raportowania do zadań którego należą m.in.:
  - sporządzanie dla Centrali ZUS rocznego planu postępowań oraz koordynację przy sporządzaniu planów dla wszystkich oddziałów, a także zamieszczanie ww. planów na stronie internetowej
  - monitorowanie realizacji Planu Centrali ZUS i sporządzanie informacji o udzielonych zamówieniach
  - przygotowanie rocznego sprawozdania z udzielonych przez jednostki Zakładu zamówień publicznych i przekazanie Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych
  - koordynacja w zakresie udostępniania dokumentacji na potrzeby organów kontroli zewnętrznej i wewnętrznej z zakresu realizacji zamówień publicznych
  - zarządzanie narzędziami informatycznymi wspierającymi procesy udzielania zamówień publicznych oraz wnioskowanie o ich optymalizację
  - przygotowywanie projektów planów szkoleniowych, finansowych i planów kontroli funkcjonalnej jednostek i komórek organizacyjnych ZUS w obszarze dotyczącym zamówień publicznych
  - przygotowywanie sprawozdań, informacji, opracowań i prezentacji z zakresu zamówień publicznych na potrzeby wewnętrzne organizacji i na wniosek podmiotów zewnętrzny nadzoruje prowadzenie monitoringu,
  - udostępnianie informacji publicznej w zakresie właściwości merytorycznej Departamentu

 • Wymagane dokumenty

  - CV
  - list motywacyjny
  - odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce "Wymagana klauzula")
  - kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
  - kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe
  - kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  8 czerwca 2018 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 • Miejsce składania dokumentów

  Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  Departament Spraw Pracowniczych
  ul. Szamocka 3, 5
  01-748 Warszawa

 • Dodatkowe informacje

  - skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
  - złożonych dokumentów nie zwracamy
  - oferta niekompletna, niepodpisana oraz bez wymaganej i podpisanej klauzuli nie będzie rozpatrywana
  - dokumenty złożone lub nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane
  - do składania dokumentów zachęcamy osoby z niepełnosprawnością

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY". Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)

  Ogłoszenie listy kandydatów

 • Imiona, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania kandydatów spełniających wymagania formalne

  Krzysztof Obidziński, Warszawa
  Jarosław Olchawski, Warszawa
  Michał Pilich, Warszawa
  Urszula Izabela Krakowska, Warszawa
  Stanisław Dudzik, Warszawa
  Marcin Frelik, Warszawa