Stanowisko ds. opracowania decyzji i korespondencji

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS Oddział w Chorzowie

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Wydział Świadczeń Emerytalno-Rentowych

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Chorzowie
  ul. Dąbrowskiego 45
  41-500 Chorzów

 • Województwo

  śląskie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Stanowisko ds. opracowania decyzji i korespondencji

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie średnie
  Pożądane:
  - wykształcenie wyższe (ekonomia, administracja, zarządzania, ubezpieczenia)
  - minimum 2 lata pracy w pionie świadczeń emerytalno-rentowych

 • Wymagania dodatkowe

  - umiejętność obsługi pakietu MS Office
  - znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz rozporządzeń do ustawy
  - znajomość ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz rozporządzeń do ustawy
  - znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego
  - umiejętność współpracy z innymi
  - rozwijanie własnej wiedzy i podnoszenie kwalifikacji
  - umiejętność stosowania przepisów
  - orientacja na klienta
  - rzetelność, odpowiedzialność, terminowość
  - nastawienie na wyniki / konsekwencja w działaniu
  - działanie procesowe / nastawienie na proces
  - umiejętność poprawnego przekazywania informacji pisemnych i ustnych

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  Zapewnia opracowanie spraw emerytalno-rentowych z ubezpieczeń społecznych, kapitału początkowego i innych świadczeń, w tym zleconych Zakładowi do realizacji oraz korespondencji.

 • Wymagane dokumenty

  - CV
  - odręcznie podpisany list motywacyjny ze wskazaniem komórki organizacyjnej i stanowiska pracy, o które ubiega się kandydat
  - oświadczenie z odręcznie podpisaną klauzulą dotyczącą wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (oświadczenie do pobrania poniżej w rubryce Wymagana klauzula)
  - kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe.

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  5 czerwca 2017 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Oddziału ZUS w Chorzowie.

 • Miejsce składania dokumentów

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Chorzowie
  Wydział Spraw Pracowniczych
  ul. Dąbrowskiego 45
  41-500 Chorzów
  Dokumenty dostarczone osobiście prosimy składać w kopertach na stanowisku Dziennik Podawczy, który znajduje się na parterze.

 • Dodatkowe informacje

  - umowa na czas zastępstwa
  - skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
  - dokumentacja niekompletna, niepodpisana oraz bez wymaganej i podpisanej klauzuli nie będzie rozpatrywana
  - oferty złożone lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane
  (w przypadku dokumentów aplikacyjnych przesłanych pocztą tradycyjną, za datę złożenia przyjmuje się datę wpływu korespondencji do jednostki organizacyjnej)
  - nadesłanych dokumentów nie zwracamy
  - do składania ofert zachęcamy osoby niepełnosprawne

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY". Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)