Stanowisko ds. ustalania świadczeń międzynarodowych i korespondencji

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS I Oddział w Łodzi

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  I Oddział w Łodzi
  ul. Zamenhofa 2
  90-431 Łódź

 • Województwo

  łódzkie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Stanowisko ds. ustalania świadczeń międzynarodowych i korespondencji

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  niezbędne:
  - wykształcenie średnie
  pożądane:
  - wykształcenie wyższe (ekonomia, administracja, ubezpieczenia społeczne, prawo)
  - minimum 6 miesięcy pracy związanej z ustalaniem kapitału początkowego i praw do emerytur i rent

 • Wymagania dodatkowe

  - znajomość Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
  - umiejętność obsługi pakietu MS Office, E2, KP, aplikacji interakcyjnych
  - znajomość języka angielskiego na poziomie B1 (średnio zaawansowany)
  - znajomość Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustaw o emeryturach i rentach kapitałowych oraz rozporządzeń do tych ustaw
  - znajomość zasad naliczania kapitału początkowego
  - znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego
  - znajomość Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
  - znajomość przepisów prawa UE dotyczących koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego, w tym głównie rozporządzeń: 987/2009/WE, 883/2004/WE
  - znajomość zawartych przez Polskę umów bilateralnych w dziedzinie zabezpieczenia społecznego
  - nastawienie na wyniki/konsekwencja w działaniu
  - terminowość, rzetelność
  - samodzielność, odpowiedzialność
  - umiejętność poprawnego przekazywania informacji ustnych oraz pisemnych
  - działanie procesowe/nastawienie na proces
  - opanowanie
  - umiejętność rozwiązywania problemów
  - umiejętność poprawnego wnioskowania
  - umiejętność obsługi klienta
  - umiejętność stosowania przepisów

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  Zapewnia opracowywanie spraw w ramach realizacji procesów dotyczących obsługi wniosków i korespondencji osób posiadających polskie i zagraniczne okresy ubezpieczenia, zainteresowanych uzyskaniem lub zmianą świadczeń emerytalno-rentowych podlegających koordynacji na podstawie umów międzynarodowych.

 • Wymagane dokumenty

  - CV
  - list motywacyjny ze wskazaniem komórki organizacyjnej oraz stanowiska pracy, o które ubiega się kandydat
  - odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce „Wymagana Klauzula”)
  - kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  20 marca 2018 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania I Oddziału ZUS w Łodzi.

 • Miejsce składania dokumentów

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  I Oddział w Łodzi
  Wydział Spraw Pracowniczych
  ul. Zamenhofa 2
  90-431 Łódź

 • Dodatkowe informacje

  - poszukujemy 2 kandydatów na stanowisko
  - umowa na czas określony w celu zastępstwa
  - oferty złożone lub nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane
  - skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
  - złożonych dokumentów nie zwracamy
  - oferta niekompletna, niepodpisana oraz bez wymaganej i podpisanej klauzuli nie będzie rozpatrywana
  - do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY". Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)

  Ogłoszenie listy kandydatów

 • Imiona, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania kandydatów spełniających wymagania formalne

  Monika Florczak, Łódź
  Marta Otocka, Łódź