Stanowisko ds. wsparcia informatycznego TJO

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS III Oddział w Warszawie

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Centrum Serwisu Informatycznego - Referat ds. Wsparcia Informatycznego TJO 1

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  III Oddział w Warszawie
  ul. Czerniakowska 16
  00-701 Warszawa

 • Województwo

  mazowieckie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Stanowisko ds. wsparcia informatycznego TJO

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie średnie
  - minimum 3 lata pracy na stanowisku informatycznym związanym z obsługą techniczną lub administrowaniem (dotyczy wykształcenia średniego)
  Pożądane:
  - wykształcenie wyższe (informatyka)
  - minimum 3 lata pracy na stanowisku informatycznym związanym z obsługą techniczną lub administrowaniem

 • Wymagania dodatkowe

  - znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na czytanie dokumentacji technicznej i komunikatów systemowych
  - umiejętność instalacji, konfiguracji, obsługi i serwisu urządzeń komputerowych klasy PC
  - umiejętność konfiguracji sieci komputerowych oraz znajomość działania urządzeń aktywnych
  - biegła znajomość systemów operacyjnych Windows, w tym konfiguracji ustawień poczty elektronicznej, przeglądarki internetowej oraz urządzeń peryferyjnych
  - dobra znajomość pakietu MS Office
  - umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresujących
  - umiejętność współpracy z innymi
  - umiejętność planowania i organizowania pracy własnej
  - rozwijanie własnej wiedzy i podnoszenie kwalifikacji
  - komunikatywność, rzetelność

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  Zapewnia utrzymanie stacji roboczych i sprzętu komputerowego użytkowników oraz utrzymanie oprogramowania autorskiego i komercyjnego nie utrzymywanego centralnie oraz systemów równoległych i systemów KSI wymagających bezpośredniego dostępu do elementu konfiguracji.

 • Wymagane dokumenty

  - CV
  - list motywacyjny z zaznaczeniem komórki organizacyjnej i stanowiska, o jakie ubiega się kandydat, w razie możliwości ze wskazaniem adres e-mail lub nr telefonu
  - kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe
  - odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula)

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  15 lutego 2018 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania I Oddziału ZUS w Warszawie.

 • Miejsce składania dokumentów

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  I Oddział w Warszawie
  Wydział Spraw Pracowniczych, pok. 223
  ul. Senatorska 6/8
  00-917 Warszawa

 • Dodatkowe informacje

  - proces rekrutacji obejmować będzie rozmowę kwalifikacyjną oraz test wiedzy
  - skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
  - nadsyłanych dokumentów nie zwracamy
  - oferty niekompletne oraz złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane
  - do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne
  Miejsce wykonywania pracy:
  ul. Goleszowska 2
  01-249 Warszawa

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY". Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)

  Ogłoszenie listy kandydatów

 • Imiona, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania kandydatów spełniających wymagania formalne

  Radosław Powała, Warszawa
  Paweł Siemaszko, Warszawa
  Dominik Skudlarski, Warszawa
  Marek Staniszewski, Warszawa