Stanowisko ds. wsparcia procesów informatycznych

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS Oddział w Tarnowie

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Centrum Wsparcia Informatyki w obszarze Obsługi Kont Płatników i Ubezpieczonych Oddział w Chorzowie

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Tarnowie
  ul. Kościuszki 32
  33-100 Tarnów

 • Województwo

  małopolskie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Stanowisko ds. wsparcia procesów informatycznych

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie wyższe
  - minimum 1 rok doświadczenia związanego z obszarem obsługi kont płatników i/lub ubezpieczonych
  - minimum 3 lata stażu pracy

 • Wymagania dodatkowe

  - znajomość obsługi aplikacji z obszaru CWI OKPU (PI, OU, R6, D6, ZO, DF, BW, ZD, ZK, ZN, E6)
  - sprawne poruszanie się w systemie MS Windows
  - swobodne posługiwanie się MS Word, MS Excel i pocztą elektroniczną
  - umiejętność czytania dokumentacji użytkowej i projektowej
  - znajomość przepisów i praktyczna wiedza merytoryczna z obszaru obsługi kont płatników i ubezpieczonych (mile widziana wcześniejsza praca w wydziałach merytorycznych)
  - umiejętność organizacji pracy na stanowisku pracy
  - umiejętność pracy z klientem wewnętrznym
  - komunikatywność
  - dyspozycyjność
  Dodatkowym atutem będzie:
  - umiejętność tworzenia zapytań SQL
  - umiejętność współdziałania w rozproszonym zespole

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  Zapewnia wsparcie informatyczne dla użytkowników i administratorów KSI ZUS w procesach rozwoju i eksploatacji aplikacji KSI ZUS, a także:
  - odpowiada za obsługę incydentów w obszarze nadzorowanym przez dane CWI dla całego Zakładu
  - odpowiada za utrzymanie i monitorowanie wskazanego poziomu usług IT w zakresie nadzorowanym przez dane CWI dla całego Zakładu
  - odpowiada za wsparcie użytkowników w ramach wdrożeń oprogramowania i procedur w obszarze nadzorowanym przez dane CWI dla całego Zakładu
  - uczestniczy w pracach projektowych, wdrożeniowych i testowych w obszarze nadzorowanym przez dane CWI

 • Wymagane dokumenty

  - CV
  - list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska, o które kandydat się ubiega
  - oświadczenie zawierające własnoręcznie podpisaną klauzulę dotyczącą wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej Wymagana klauzula)
  - kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
  - kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy
  - kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  15 grudnia 2017 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie

 • Miejsce składania dokumentów

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Chorzowie
  Wydział Spraw Pracowniczych
  ul. Dąbrowskiego 45
  41-500 Chorzów

 • Dodatkowe informacje

  - proces rekrutacji obejmować będzie rozmowę kwalifikacyjną oraz test wiedzy
  - skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
  - nadsyłanych dokumentów nie zwracamy
  - oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane
  - miejscem wykonywania pracy będzie Oddział ZUS w Tarnowie

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY". Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)