Stanowisko ds. wsparcia procesów informatycznych

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS Oddział w Rzeszowie

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Centrum Wsparcia Informatyki w obszarze zasiłków z ubezpieczenia społecznego (ZAS) w Opolu

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Rzeszowie
  Al. Piłsudskiego 12
  35-075

 • Województwo

  podkarpackie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Stanowisko ds. wsparcia procesów informatycznych

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie wyższe (informatyka)

  Pożądane:
  - wykształcenie wyższe (informatyka, elektronika)
  - minimum 3 lata pracy związanej z zarządzaniem systemami informatycznymi lub z obszarem działania CWI

 • Wymagania dodatkowe

  - znajomość i doświadczenie w pracy w systemach UNIX, Mainframe
  - umiejętność tworzenia zapytań SQL
  - znajomość baz danych Informix, DB2
  - umiejętność czytania dokumentacji użytkowej i projektowej
  - umiejętność współdziałania w rozproszonym zespole
  - umiejętność pracy z klientem wewnętrznym
  - umiejętność rozwiązywania problemów
  - nastawienie na wyniki, konsekwencja w działaniu
  - komunikatywność, dyspozycyjność, samodzielność

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  - obsługuje incydenty w obszarze nadzorowanym przez dane CWI dla całego Zakładu
  - utrzymuje i monitoruje wskazany poziom usług IT w zakresie nadzorowanym przez dane CWI dla całego Zakładu
  - wspiera użytkowników w ramach wdrożeń oprogramowania i procedur w obszarze nadzorowanym przez dane CWI dla całego Zakładu
  - uczestniczy w pracach projektowych, wdrożeniowych i testowych w obszarze nadzorowanym przez dane CWI
  - proponuje usprawnienia dla realizowanych procesów i aktualizacji wykorzystywanej dokumentacji
  - sporządza raporty w zakresie realizowanych zadań

 • Wymagane dokumenty

  - CV
  - list motywacyjny (z zaznaczeniem komórki organizacyjnej i stanowiska, o jakie kandydat się ubiega)
  - kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe
  - odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula)

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  1 marca 2019 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Oddziału ZUS w Opolu.

 • Miejsce składania dokumentów

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Opolu
  Wydział Kadrowo-Płacowy
  ul. Wrocławska 24
  45-701 Opole

 • Dodatkowe informacje

  - oferty, które wpłyną po terminie oraz niekompletne, niepodpisane, nie będą rozpatrywane (za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę ich wpływu do oddziału)
  - proces rekrutacji przewiduje przeprowadzenie testu sprawdzającego wymaganą wiedzę i predyspozycje
  - skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
  - nadsyłanych dokumentów nie zwracamy
  - miejsce wykonywania pracy:
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Rzeszowie
  Al. Piłsudskiego 12
  35-075

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  - wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem ZUS,
  - konieczność poruszania się po całym obiekcie,
  - konieczność wykonywania pracy poza biurem,
  - konieczność odbywania podróży służbowych,
  - budynek 4-piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na parterze
  - wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika,
  - drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie,
  - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.

  Ogłoszenie listy kandydatów

 • Imiona, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania kandydatów spełniających wymagania formalne

  Krzysztof Wójcik, Ojsławice
  Michał Słowiński, Gorzów Wlkp.
  Marcin Wójtowicz, Radom
  Marcin Niewiadomski, Lipowa Góra Zachód
  Agnieszka Kałanczyńska, Białystok
  Dominika Dzikowicz, Kraków
  Kamil Młynarski, Sosnowiec
  Andrzej Ujma, Częstochowa
  Bartłomiej Kot, Chęciny
  Paweł Szumiec, Lublin
  Mateusz Barański, Chrzanów
  Katarzyna Kruczkowska, Pabianice
  Izabela Strzyżyńska, Grudziądz
  Stanisław Borzejewicz, Jegłownik
  Robert Sądel, Wieliczka
  Grażyna Majkowska-Battenberg, Swarzędz
  Dariusz Kruszewski, Brodnica
  Jarosław Kaim, Radom
  Jerzy Trusz, Warszawa
  Sławomir Tuzimek, Radom