Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Świadczeń

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS Oddział w Tarnowie

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Prezes Zakładu ogłasza nabór na stanowisko Zastępcy Dyrektora Oddziału ZUS w Tarnowie

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Tarnowie
  ul. Kościuszki
  33-100 Tarnów

 • Województwo

  małopolskie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Świadczeń

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie wyższe
  - 5-letni staż pracy
  - doświadczenie na stanowisku kierowniczym powyżej 3 lat

  Pożądane:
  - wykształcenie wyższe magisterskie (prawo, administracja, ekonomia, zarządzanie)
  - studia podyplomowe (ubezpieczenia społeczne, zarządzanie)
  - minimum 2 lata pracy związanej z zarządzaniem

 • Wymagania dodatkowe

  - umiejętność radzenia sobie ze stresem w sytuacjach trudnych
  - umiejętność zarządzania przepływem informacji
  - umiejętność zarządzania projektami
  - umiejętność planowania i organizacji pracy zespołu
  - umiejętność podejmowania decyzji
  - umiejętność rozwiązywania konfliktów
  - znajomość technik motywowania pracowników
  - umiejętność delegowania uprawnień

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  Organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie działalności Oddziału oraz podległych Oddziałowi jednostek terenowych w zakresie świadczeń emerytalno- rentowych.
  Nadzorowanie realizacji zadań m.in. z zakresu:
  - przyznawania i zmiany uprawnień emerytalno-rentowych
  - wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych
  - ustalania kapitału początkowego
  - przyznawania i wypłaty świadczeń krótkoterminowych
  - kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich
  - prowadzenie urządzeń ewidencji emerytalno-rentowej oraz obsługi akt

 • Wymagane dokumenty

  - CV
  - list motywacyjny
  - odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula)
  - kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
  - kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy
  - kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe
  - odręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa popełnione z winy umyślnej,
  - odręcznie podpisane oświadczenie, że kandydat nie podlega wpisowi do rejestru prowadzonego przez Główną Komisję Orzekającą na podstawie art. 188 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  2 marca 2018 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji
  w godzinach urzędowania Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 • Miejsce składania dokumentów

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Departament Spraw Pracowniczych
  ul. Szamocka 3, 5
  01-748 Warszawa
  Z dopiskiem:
  "Oferta na stanowisko Zastępcy Dyrektora Oddziału ZUS w Tarnowie"

 • Dodatkowe informacje

  Nabór będzie obejmował:
  - test wiedzy ze znajomości przepisów dotyczących: systemu ubezpieczeń społecznych, emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
  - test kompetencyjny,
  - rozmowę kwalifikacyjną.
  Po upływie terminu składania dokumentów niezwłocznie zostanie upowszechniona lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne poprzez opublikowanie na stronie internetowej.
  Skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne.
  Złożonych dokumentów nie zwracamy.
  Oferty kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone
  po zakończeniu procedury naboru.

  Oferty niekompletne, niepodpisane oraz bez wymaganych i niepodpisanych oświadczeń nie będą rozpatrywane.

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY". Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)

  Ogłoszenie listy kandydatów

 • Imiona, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania kandydatów spełniających wymagania formalne

  Antonina Wasilewska, Ełk
  Krzysztof Szufnarowski, Gorlice
  Magdalena Chrzanowska, Tarnów

  Omyłkowo nie zamieszczono danych kandydata, który złożył wymagane dokumenty w wyznaczonym terminie i spełniał wymagania formalne:
  Rafał Musiał, Tarnów