Lekarz Orzecznik Zakładu

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS Oddział w Szczecinie

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Lekarze Orzecznicy

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Szczecinie
  ul. Matejki 22
  70-530 Szczecin

 • Województwo

  zachodniopomorskie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Lekarz Orzecznik Zakładu

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - lekarz medycyny z tytułem specjalisty
  - minimum 4 lata czynnego wykonywania zawodu lekarza

  Pożądane:
  - minimum 1 rok pracy związanej z orzecznictwem lekarskim
  - specjalizacja (choroby wewnętrzne, chirurgia, neurologia, psychiatria,
  medycyna pracy, medycyna rodzinna)

 • Wymagania dodatkowe

  - umiejętność obsługi pakietu MS Office
  - komunikatywność
  - orientacja na klienta
  - umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych
  - umiejętność planowania pracy własnej

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  Zapewnia wydawanie orzeczeń i opinii lekarskich w sprawach świadczeń oraz kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy i
  wystawiania zaświadczeń lekarskich.

 • Wymagane dokumenty

  - CV
  - list motywacyjny
  - odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie
  danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce „Wymagana klauzula”)
  - kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie,
  wykształcenie i specjalizację oraz aktualne zaświadczenie o prawie
  wykonywania zawodu

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  11 września 2019 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Oddziału ZUS w Szczecinie

 • Miejsce składania dokumentów

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Szczecinie
  ul. Matejki 22
  70-530 Szczecin

 • Dodatkowe informacje

  - poszukujemy 3 kandydatów na stanowisko
  - możliwość pracy w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy
  - zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
  - możliwość rozwoju zawodowego (udział w szkoleniach, seminariach, dodatkowy urlop szkoleniowy, punkty edukacyjne za udział w szkoleniach organizowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych)
  - proces rekrutacji obejmować będzie rozmowę kwalifikacyjną
  - skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
  - nadesłanych dokumentów nie zwracamy
  - oferty złożone lub wysłane po terminie oraz niekompletne nie będą
  rozpatrywane
  - do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne
  - miejsce wykonywania pracy:
  ul. Citroena 2
  Szczecin

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy
  - sprzęt biurowy

  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę
  - wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem ZUS
  - konieczność wykonywania pracy poza biurem
  - konieczność odbywania podróży służbowych
  - budynek 3 piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi
  dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na 1 piętrze
  - przy wejściu do budynku znajduje się pochylnia
  - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się
  miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.