Lekarz orzecznik Zakładu

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS Oddział w Sosnowcu

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Lekarze Orzecznicy

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział Sosnowiec
  ul. Partyzantów 1
  41-200 Sosnowiec

 • Województwo

  śląskie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Lekarz orzecznik Zakładu

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - lekarz medycyny z tytułem specjalisty
  - minimum 4 lata pracy czynnego wykonywania zawodu lekarza
  Pożądane:
  - specjalizacja (choroby wewnętrzne, chirurgia, neurologia, psychiatria, medycyna pracy)
  - minimum 6 miesięcy pracy związanej z orzecznictwem lekarskim

 • Wymagania dodatkowe

  - umiejętność obsługi pakietu MS Office
  - umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych
  - rozwijanie własnej wiedzy i podnoszenie kwalifikacji
  - umiejętność współpracy z innymi
  - umiejętność podejmowania decyzji
  - umiejętność planowania i organizowania pracy własnej
  - komunikatywność, rzetelność

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  Zapewnia wydawanie orzeczeń i opinii lekarskich w sprawach świadczeń oraz kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy i wystawiania zaświadczeń lekarskich.

 • Wymagane dokumenty

  - CV, list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska, o które kandydat się ubiega
  - odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula)
  - kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje w tym prawo do wykonywania zawodu i świadectwo dot. specjalizacji.

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  25 września 2019 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania: ZUS Oddział Sosnowiec.

 • Miejsce składania dokumentów

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział Sosnowiec, ul. Partyzantów 1, 41-200 Sosnowiec
  Wydział Kadrowo-Płacowy, Pokój Nr 308, Telefon Nr (0-32) 3683488

 • Dodatkowe informacje

  - poszukujemy dwóch pracowników
  - rozpatrywane będą wyłącznie kompletne oferty
  - skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
  - nadesłanych dokumentów nie zwracamy
  - oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy, sprzęt biurowy.
  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  - wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem ZUS,
  - konieczność poruszania się po całym obiekcie,
  - konieczność wykonywania pracy poza biurem,
  - konieczność odbywania podróży służbowych,
  - budynek III-piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na I piętrze,
  - wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika,
  - przy wejściu do budynku znajduje się pochylnia,
  - drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie,
  - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.

  Ogłoszenie listy kandydatów

 • Imiona, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania kandydatów spełniających wymagania formalne

  Ewa Korombel, Sosnowiec

  Ogłoszenie wyników naboru

 • Imiona, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania zatrudnionych kandydatów

  Ewa Korombel, Sosnowiec

 • Uzasadnienie wyboru lub uzasadnienie niezatrudnienia żadnego kandydata

  Pani Ewa Korombel posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe jako Lekarz orzecznik. Nastawiona jest na pracę w zespole opartą na współpracy i wzajemnym zrozumieniu. W procesie rekrutacji Pani Ewa Korombel zaprezentowała się jako osoba odpowiedzialnie realizująca powierzone zadania, świadoma funkcji i zadań na stanowisku Lekarza orzecznika. Legitymuje się szerokim zasobem wiedzy specjalistycznej. Podnosi kwalifikacje zawodowe w ramach samokształcenia oraz poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach. Umiejętnie organizuje pracę, zarządza czasem, planuje i koncentruje się na priorytetach. Charakterystyka kandydatki wpisuje się w profil kompetencyjny określony dla stanowiska pracy.