Lekarz orzecznik Zakładu

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS Oddział w Gdańsku

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Lekarze Orzecznicy

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Gdańsku
  ul. Chmielna 27/33
  80-748 Gdańsk

 • Województwo

  pomorskie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Lekarz orzecznik Zakładu

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wyższe medyczne z tytułem specjalisty
  - minimum 4 lata czynnego wykonywania zawodu lekarza
  Mile widziane:
  - specjalizacja (choroby wewnętrzne, chirurgia, neurologia, psychiatria, medycyna pracy, medycyna społeczna)
  - minimum 6 miesięcy pracy związanej z orzecznictwem lekarskim

 • Wymagania dodatkowe

  - wymagana znajomość obsługi pakietu MS Office
  - chęć do rozwijania własnej wiedzy i podnoszenia kwalifikacji
  - komunikatywność, rzetelność, orientacja na klienta
  - umiejętność planowania i organizowania pracy własnej
  - umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych
  - umiejętność współpracy w zespole
  - umiejętność podejmowania decyzji

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  Zapewnia wydawanie orzeczeń i opinii lekarskich w sprawach świadczeń oraz kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy i wystawiania zaświadczeń lekarskich

 • Wymagane dokumenty

  - CV
  - list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska, o które kandydat się ubiega
  - oświadczenie z podpisaną klauzulą dotyczącą wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula)
  - kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie, wykształcenie i specjalizację oraz aktualne zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  27 września 2019 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Oddziału ZUS w Gdańsku

 • Miejsce składania dokumentów

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Gdańsku
  Wydział Kadrowo-Płacowy
  ul. Chmielna 27/33
  80-748 Gdańsk

 • Dodatkowe informacje

  - poszukujemy 3 kandydatów na stanowisko
  - oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane
  - skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
  - nadsyłanych dokumentów nie zwracamy
  - miejsce wykonywania pracy:
  Oddział ZUS w Gdańsku z siedzibą przy:
  ul. Marynarki Polskiej 146
  80-865 Gdańsk

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  - wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem ZUS,
  - budynek II -piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na
  I piętrze,
  - wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika,
  - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.

  Ogłoszenie listy kandydatów

 • Imiona, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania kandydatów spełniających wymagania formalne

  Anna Keller, Gdańsk
  Grzegorz Michalski, Gdańsk
  Hubert Duda, Elbląg
  Marzena Smulska, Gdańsk
  Monika Kontowt, Gdańsk