Lekarz orzecznik Zakładu

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS Oddział w Jaśle

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Lekarze orzecznicy Zakładu

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział Jaśle
  ul. Rynek 18B
  38-200 Jasło

 • Województwo

  podkarpackie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Lekarz orzecznik Zakładu

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - lekarz medycyny z tytułem specjalisty
  - minimum 4 lata czynnego wykonywania zawodu lekarza
  Pożądane:
  - specjalizacja (choroby wewnętrzne, chirurgia, neurologia, psychiatria, ortopedia, medycyna rodzinna, medycyna pracy)

 • Wymagania dodatkowe

  - umiejętność współpracy z innymi
  - umiejętność podejmowania decyzji
  - umiejętność rozwiązywania problemów
  - umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych
  - chęć rozwijania posiadanej wiedzy i podnoszenia kwalifikacji
  - umiejętność planowania i organizacji pracy własnej
  - rzetelność, odpowiedzialność, terminowość, komunikatywność, opanowanie
  - umiejętność obsługi pakietu MS Office

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  Wydawanie orzeczeń i opinii lekarskich w sprawach świadczeń oraz kontrola prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy i wystawiania zaświadczeń lekarskich

 • Wymagane dokumenty

  - CV
  - list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska o jakie kandydat się ubiega
  - kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i specjalizację, doświadczenie zawodowe, staż pracy oraz aktualne zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu
  - odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula )

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  13 września 2019 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Jaśle

 • Miejsce składania dokumentów

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Jaśle
  ul. Rynek 18B
  38-200 Jasło
  Wydział Kadrowo- Płacowy (Budynek B, II piętro, pok. 204)
  Kontakt telefoniczny:
  13 4437912

 • Dodatkowe informacje

  - poszukujemy kandydatów w celu obsadzenia wymiaru 5 etatów,
  - możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy,
  - możliwość rozwoju zawodowego (udział w szkoleniach, seminariach, dodatkowy urlop szkoleniowy, punkty edukacyjne za udział w szkoleniach organizowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych),
  - praca na umowę o pracę,
  - proces rekrutacji obejmował będzie rozmowę kwalifikacyjną,
  - skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne,
  - złożonych dokumentów nie zwracamy,
  - oferta niekompletna, niepodpisana oraz bez wymaganej i podpisanej klauzuli nie będzie rozpatrywana,
  - dokumenty złożone lub nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane,
  - do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne,
  - miejsce wykonywania pracy:

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Jaśle
  38-200 Jasło
  ul. Rynek 18B ,

  Inspektorat ZUS w Dębicy
  39-200 Dębica
  ul. Piłsudskiego 15

  Inspektorat ZUS w Krośnie
  38-400 Krosno
  ul. Bieszczadzka 5

  Inspektorat ZUS w Sanoku
  38-500 Sanok
  ul. Konarskiego 20

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  - wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem ZUS,
  - konieczność poruszania się po całym obiekcie,
  - konieczność wykonywania pracy poza biurem,
  - konieczność odbywania podróży służbowych,
  - budynek 4-piętrowy z windą
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na parterze,
  - miejsce pracy dostosowane do osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego,
  - wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika,
  - drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie,
  - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.

  Ogłoszenie listy kandydatów

 • Imiona, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania kandydatów spełniających wymagania formalne

  Monika Rogóż, Rymanów
  Krzysztof Mawricz, Jasło
  Tadeusz Kortylewski, Krosno
  Jacek Sebastianka, Krosno
  Barbara Pietruszewska
  Dorota Tomasiewicz
  Aleksandra Kostrzewska, Iwonicz
  Marzenna Fularz-Poprawa, Korczyna

  Ogłoszenie wyników naboru

 • Imiona, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania zatrudnionych kandydatów

  Jacek Sebastianka, Krosno
  Aleksandra Kostrzewska, Iwonicz
  Marzenna Fularz- Poprawa, Korczyna

 • Uzasadnienie wyboru lub uzasadnienie niezatrudnienia żadnego kandydata

  Pan Jacek Sebastianka wykazał odpowiedni poziom wiedzy z zakresu orzecznictwa lekarskiego. Doświadczenie zawodowe jakie posiada daje gwarancję prawidłowego wydawania orzeczeń będących podstawą do wydania decyzji w sprawach świadczeń z ubezpieczenia społecznego, kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy dla celów poza ubezpieczeniowych oraz opinii lekarskich na Stanowisku Lekarza orzecznika Zakładu. Charakterystyka kandydata wpisuje się
  w profil kompetencyjny określony dla stanowiska pracy.

  Pani Aleksandra Kostrzewska podczas procesu rekrutacji wykazała odpowiedni poziom wiedzy z zakresu orzecznictwa lekarskiego. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się znajomością specyfiki pracy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i na stanowisku, o które się ubiega. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe oraz nabyte umiejętności dają gwarancję należytego i odpowiedzialnego wykonywania powierzonych obowiązków. Deklaruje chęć i możliwość dalszego kształcenia się i podnoszenia swoich kwalifikacji. Charakterystyka kandydatki wpisuje się w profil kompetencyjny określony dla stanowiska pracy.

  Pani Marzenna Fularz- Poprawa podczas procesu rekrutacji wykazała odpowiedni poziom wiedzy z zakresu orzecznictwa lekarskiego. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się znajomością specyfiki pracy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i na stanowisku, o które się ubiega. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe oraz nabyte umiejętności dają gwarancję należytego i odpowiedzialnego wykonywania powierzonych obowiązków. Deklaruje chęć i możliwość dalszego kształcenia się i podnoszenia swoich kwalifikacji. Charakterystyka kandydatki wpisuje się
  w profil kompetencyjny określony dla stanowiska pracy.