Lekarz Orzecznik Zakładu

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS Oddział w Gorzowie Wielkopolskim

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Lekarz Orzecznik Zakładu

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział Gorzów Wlkp.
  ul. Sikorskiego 42,
  66-400 Gorzów Wlkp.

 • Województwo

  lubuskie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Lekarz Orzecznik Zakładu

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Wymagania niezbędne:
  - lekarz medycyny z tytułem specjalisty
  - minimum 5 lat czynnego wykonywania zawodu lekarza

  Wymagania pożądane:
  - minimum 1 rok pracy związanej z orzecznictwem lekarskim
  - specjalizacja (choroby wewnętrzne, chirurgia, neurologia, psychiatria, medycyna pracy, medycyna społeczna)

 • Wymagania dodatkowe

  - komunikatywność, rzetelność
  - umiejętność współpracy z innymi
  - umiejętność planowania i organizowania pracy własnej
  - umiejętność podejmowania decyzji
  - rozwijanie własnej wiedzy i podnoszenie kwalifikacji

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  Zapewnia wydawanie orzeczeń i opinii lekarskich w sprawach świadczeń oraz kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy i wystawiania zaświadczeń lekarskich.

 • Wymagane dokumenty

  - CV
  - list motywacyjny ze wskazaniem komórki organizacyjnej i stanowiska, o które ubiega się
  kandydat (odręcznie podpisany) oraz numeru oferty: 66/2019/KAD
  - odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula)
  - kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie niezbędne i pożądane oraz doświadczenie zawodowe

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  30 października 2019 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Oddziału ZUS w Gorzowie Wlkp.

 • Miejsce składania dokumentów

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział Gorzów Wlkp.
  ul. Sikorskiego 42,
  66-400 Gorzów Wlkp.
  Wydział Kadrowo-Płacowy, pok.253

 • Dodatkowe informacje

  - nadesłanych dokumentów nie zwracamy
  - skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
  - oferty złożone lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane
  - do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne
  - dokumentacja niekompletna, niepodpisana, bez wymaganej klauzuli nie będzie uwzględniona

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  - konieczność poruszania się po całym obiekcie,
  - konieczność odbywania podróży służbowych,
  - budynek 3-piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych,

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.

  Ogłoszenie listy kandydatów

 • Imiona, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania kandydatów spełniających wymagania formalne

  Maria Andrzejeszko-Lechwar, Gorzów Wlkp.