Lekarz orzecznik Zakładu

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS Oddział w Siedlcach

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Lekarze orzecznicy Zakładu

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Siedlcach
  ul. Browarna 12
  08-110 Siedlce

 • Województwo

  mazowieckie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Lekarz orzecznik Zakładu

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - lekarz medycyny z tytułem specjalisty
  - minimum 4 lata czynnego wykonywania zawodu lekarza

  Pożądane:
  - specjalizacja (choroby wewnętrzne, chirurgia, neurologia, psychiatria,
  ortopedia, medycyna rodzinna, medycyna pracy)

 • Wymagania dodatkowe

  - umiejętność współpracy z innymi
  - umiejętność podejmowania decyzji
  - umiejętność rozwiązywania problemów
  - umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych
  - chęć rozwijania posiadanej wiedzy i podnoszenia kwalifikacji
  - umiejętność planowania i organizacji pracy własnej
  - rzetelność, odpowiedzialność, terminowość, komunikatywność,
  opanowanie
  - umiejętność obsługi pakietu MS Office

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  Wydawanie orzeczeń i opinii lekarskich w sprawach świadczeń oraz kontrola prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy i wystawiania zaświadczeń lekarskich.

 • Wymagane dokumenty

  - CV
  - list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska o jakie kandydat się
  ubiega
  - kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i
  specjalizację, doświadczenie zawodowe, staż pracy oraz aktualne
  zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu
  - odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie
  danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w
  rubryce Wymagana klauzula )

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  15 września 2019 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Oddziału ZUS w Siedlcach.

 • Miejsce składania dokumentów

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Siedlcach
  Wydział Kadrowo-Płacowy
  ul. Browarna 12
  08-110 Siedlce
  pokój 116
  kontakt telefoniczny:
  25 640-16-98

 • Dodatkowe informacje

  - zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze 0,5 etatu
  - możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy,
  - możliwość rozwoju zawodowego (udział w szkoleniach, seminariach,
  dodatkowy urlop szkoleniowy, punkty edukacyjne za udział w
  szkoleniach organizowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych),
  - proces rekrutacji obejmować będzie rozmowę kwalifikacyjną,
  - skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania
  formalne,
  - złożonych dokumentów nie zwracamy,
  - oferta niekompletna, niepodpisana oraz bez wymaganej i podpisanej
  klauzuli nie będzie rozpatrywana,
  - dokumenty złożone lub nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane,
  - do składania dokumentów zachęcamy osoby z niepełnosprawnością

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  - wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem ZUS,
  - konieczność odbywania podróży służbowych,
  - budynek 3-piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi
  dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na
  parterze,
  - przy wejściu do budynku znajduje się pochylnia,
  - przy wejściu do budynku jest zamontowana platforma schodowa
  - drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie,
  - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.

  Ogłoszenie listy kandydatów

 • Imiona, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania kandydatów spełniających wymagania formalne

  Arkadiusz Grzyb, Siedlce

  Ogłoszenie wyników naboru

 • Imiona, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania zatrudnionych kandydatów

  Arkadiusz Grzyb, Siedlce

 • Uzasadnienie wyboru lub uzasadnienie niezatrudnienia żadnego kandydata

  Pan Arkadiusz Grzyb posiada kompetencje do pracy na stanowisku Lekarza orzecznika Zakładu. Wykazuje się wysokim poziomem motywacji do pracy. Jego predyspozycje osobowościowe (dokładność, skrupulatność) i doświadczenie zawodowe pozwalają sądzić, że sprawdzi się na proponowanym stanowisku.