Lekarz orzecznik Zakładu

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS I Oddział w Łodzi

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Lekarze orzecznicy Zakładu

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  I Oddział w Łodzi
  ul. Zamenhofa 2
  90-431 Łódź

 • Województwo

  łódzkie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Lekarz orzecznik Zakładu

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - lekarz medycyny z tytułem specjalisty
  - minimum 4 lata czynnego wykonywania zawodu lekarza
  Pożądane:
  - specjalizacja (choroby wewnętrzne, medycyna pracy, neurologia, psychiatria, chirurgia)

 • Wymagania dodatkowe

  - umiejętność współpracy z innymi
  - umiejętność podejmowania decyzji
  - umiejętność rozwiązywania problemów
  - umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych
  - chęć rozwijania posiadanej wiedzy i podnoszenia kwalifikacji
  - umiejętność planowania i organizacji pracy własnej
  - rzetelność, odpowiedzialność, terminowość, komunikatywność, opanowanie
  - umiejętność obsługi pakietu MS Office

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  Wydawanie orzeczeń i opinii lekarskich w sprawach świadczeń oraz kontrola prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy i wystawiania zaświadczeń lekarskich.

 • Wymagane dokumenty

  - CV
  - list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska o jakie kandydat się ubiega
  - kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i specjalizację, doświadczenie zawodowe, staż pracy oraz aktualne zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu
  - odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula)

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  20 września 2019 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania I Oddziału ZUS w Łodzi.

 • Miejsce składania dokumentów

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  I Oddział w Łodzi
  Wydział Kadrowo-Płacowy
  ul. Zamenhofa 2
  90-431 Łódź

 • Dodatkowe informacje

  - poszukujemy 2 kandydatów na stanowisko
  - możliwość rozwoju zawodowego (udział w szkoleniach, seminariach, dodatkowy urlop szkoleniowy, punkty edukacyjne za udział w szkoleniach organizowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych)
  - praca na umowę o pracę
  - proces rekrutacji obejmować będzie rozmowę kwalifikacyjną
  - skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
  - złożonych dokumentów nie zwracamy
  - oferta niekompletna, niepodpisana oraz bez wymaganej i podpisanej klauzuli nie będzie rozpatrywana
  - dokumenty złożone lub nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane,
  - do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne

  miejsce wykonywania pracy:
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  I Oddział w Łodzi
  Lekarze orzecznicy Zakładu
  ul. Lipiec Reymontowskich 11
  91-120 Łódź
  ul. Kilińskiego 24
  98-220 Zduńska Wola

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy
  - sprzęt biurowy


  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę
  - wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem ZUS
  - konieczność poruszania się po całym obiekcie
  - konieczność odbywania podróży służbowych
  - budynek z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych
  - stanowiska pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na parterze i 1 piętrze
  - wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika
  - drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.

  Ogłoszenie listy kandydatów

 • Imiona, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania kandydatów spełniających wymagania formalne

  Monika Kontowt, Gdańsk
  Ewa Oszczygieł, Łódź
  Krzysztof Stuss, Łask
  Małgorzata Świniarska, Ruda

  Ogłoszenie wyników naboru

 • Imiona, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania zatrudnionych kandydatów

  Ewa Oszczygieł, Łódź
  Krzysztof Stuss, Łask

 • Uzasadnienie wyboru lub uzasadnienie niezatrudnienia żadnego kandydata

  Pan Krzysztof Stuss (zatrudniony 07.10.2019r.) podczas rozmowy rekrutacyjnej zaprezentował się jako osoba konkretna i rzeczowa. Posiada wieloletnie doświadczenie orzecznicze. Jest osobą otwartą na innych, chętnie wspierającą innych w ich pracy, a jednocześnie gotową do korzystania z pomocy innych. W sytuacjach problematycznych zachowuje spokój i stara się je rozwiązać samodzielnie i efektywnie.

  Pani Ewa Oszczygieł (zatrudniona 15.10.2019r.) zaprezentowała się na rozmowie kwalifikacyjnej jako osoba spokojna, wyważona oraz komunikatywna. Lubi pracę polegającą na wymianie doświadczeń i umiejętności, a także działanie w oparciu o partnerskie relacje. W sytuacji pojawiających się problemów nie ucieka przed nimi, ale stara się sobie z nimi poradzić zachowując zimną krew. Jednocześnie traktuje konieczność mierzenia się z sytuacjami problematycznymi jako nieodzowny element jej pracy.