W związku z uruchomieniem w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Platformy zakupowej:

 • od dnia 6 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS zamówienia o wartości mniejszej niż kwota 130 000 zł netto oraz zapytania mające na celu rozeznanie rynku;
 • od dnia 12 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł netto, a także Plany postępowań oraz ich aktualizacje

będą dostępne pod adresem: http://portal.smartpzp.pl/zus.

Platforma zakupowa jest dedykowanym narzędziem służącym do komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

Jednocześnie informujemy, iż postępowania wszczęte przed wskazanymi powyżej terminami prowadzone są na dotychczasowych zasadach.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (postępowanie/a wszczęte do dnia 31.12.2020 r.)

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  5 lutego 2021  12:59

 • Kategoria zakupowa

  Roboty budowlane, roboty instalacyjne i usługi projektowania

 • Tytuł postępowania

  Remont izolacji przeciwwodnej wraz z naprawą uszkodzonych elementów w części podpiwniczonej budynku I Oddziału ZUS w Łodzi, ul. Zamenhofa 2

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS I Oddział w Łodzi

 • Adres zamawiającego

  ul. Zamenhofa 2
  90-431 Łódź

 • Województwo

  łódzkie

 • Numer postępowania

  210000/271/1/2021-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  Główny kod:
  45000000-7 Roboty budowlane
  Dodatkowe kody:
  45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
  45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
  45111300-1 Roboty rozbiórkowe
  45320000-6 Roboty izolacyjne
  45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
  45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami w tym oświadczenie wstępne, za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

 • Termin składania ofert

  2 marca 2021  10:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Nie dotyczy

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Nie dotyczy

 • Dodatkowe informacje

  Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy (tryb podstawowy - bez negocjacji).

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  24 lutego 2021  11:48

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  04 marca 2021  07:18