Ścieżka nawigacji

Zamówienia publiczne

W związku z uruchomieniem w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Platformy zakupowej:

 • od dnia 6 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS zamówienia o wartości mniejszej niż kwota 130 000 zł netto oraz zapytania mające na celu rozeznanie rynku;
 • od dnia 12 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł netto, a także Plany postępowań oraz ich aktualizacje

będą dostępne pod adresem: http://portal.smartpzp.pl/zus.

Platforma zakupowa jest dedykowanym narzędziem służącym do komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

Jednocześnie informujemy, iż postępowania wszczęte przed wskazanymi powyżej terminami prowadzone są na dotychczasowych zasadach.

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (postępowanie/a wszczęte do dnia 31.12.2020 r.)

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  12 października 2020  09:17

 • Kategoria zakupowa

  Dostawy samochodów, maszyn i urządzeń

 • Tytuł postępowania

  Zakup samochodu dla ZUS O/Elbląg

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Elblągu

 • Adres zamawiającego

  ul. Teatralna 4
  82-300 Elbląg

 • Województwo

  warmińsko-mazurskie

 • Numer postępowania

  520000/271/4/2020-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  34110000-1 Samochody osobowe
  34136000-9 Samochody półciężarowe
  34115200-8 Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Elblągu ul. Teatralna 4, 82-300 Elbląg

 • Termin składania ofert

  21 października 2020  10:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów

 • Dodatkowe informacje

  Zamawiający informuje, że z uwagi na obowiązywanie ustawy z dnia 02.03.2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 roku, poz. 374 z późn. zm.;) oraz wprowadzone ograniczenia z powodu sytuacji epidemicznej w Polsce, oferta zostanie poddana obowiązkowej „kwarantannie” przez 1 dzień kalendarzowy, wobec czego należy złożyć ofertę w terminie umożliwiającym poddanie jej kwarantannie przed publicznym otwarciem ofert.

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  15 października 2020  10:11

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  22 października 2020  14:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  23 października 2020  14:32

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  18 listopada 2020  13:26