W związku z uruchomieniem w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Platformy zakupowej:

 • od dnia 6 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS zamówienia o wartości mniejszej niż kwota 130 000 zł netto oraz zapytania mające na celu rozeznanie rynku;
 • od dnia 12 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł netto, a także Plany postępowań oraz ich aktualizacje

będą dostępne pod adresem: http://portal.smartpzp.pl/zus.

Platforma zakupowa jest dedykowanym narzędziem służącym do komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

Jednocześnie informujemy, iż postępowania wszczęte przed wskazanymi powyżej terminami prowadzone są na dotychczasowych zasadach.

Tryb podstawowy

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  30 marca 2021  14:49

 • Nazwa zamówienia

  Usługa ochrony osób i mienia oraz monitorowania systemów alarmowych w obiektach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu i w podległych jednostkach organizacyjnych

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Opolu

 • Adres zamawiającego

  ul. Wrocławska 24
  45-701 Opole

 • Województwo

  opolskie

 • Numer postępowania

  240000/271/1/2021-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Termin składania ofert

  7 kwietnia 2021  10:00

 • Dodatkowe informacje

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), tj. zamówienie na usługi społeczne zgodnie z art. 359 pkt 2 ustawy z zastosowaniem trybu podstawowego bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy

Specyfikacja warunków zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  30 marca 2021  14:55

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SWZ lub informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  02 kwietnia 2021  13:21

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SWZ lub informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  06 kwietnia 2021  14:19

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  06 kwietnia 2021  14:22

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SWZ lub informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  07 kwietnia 2021  11:58

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  07 kwietnia 2021  12:01
 • Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

  Zamawiający przeznacza łączną kwotę na realizację zamówienia: Netto: 3032629,23 zł Brutto: 3730133,95 zł

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  13 kwietnia 2021  12:44

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  12 maja 2021  07:27

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  15 czerwca 2021  13:28