Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  10 maja 2019  14:52

 • Kategoria zakupowa

  Roboty budowlane, roboty instalacyjne i usługi projektowania

 • Tytuł postępowania

  Remont pokoi w budynku A Oddziału ZUS w Białymstoku oraz remont pokoi i muru oporowego w Inspektoracie ZUS w Suwałkach

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Białymstoku

 • Adres zamawiającego

  ul. Młynowa 29
  15-404 Białystok

 • Województwo

  podlaskie

 • Numer postępowania

  010000/271/7/2019/ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne;
  45432111-5 - Kładzenie wykładzin elastycznych;
  45442100-8 – Roboty malarskie.

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Sekretariat Dyrektora Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku,
  ul. Młynowa 29, 15-404 Białystok, budynek B, II piętro pok. 201

 • Termin składania ofert

  28 maja 2019  11:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień,o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7.

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.

 • Dodatkowe informacje

  1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 maja 2019 r., w budynku B przy ul. Młynowej 29 w Białymstoku, II piętro, pok. 214 o godzinie 11:15;
  2. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktu są: Mirosław Godlewski, tel. 85 7486 444, Tomasz Łukaszuk, tel. 85 74 86 748, faks 85 74 86 907;
  3. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP: 546020-N-2019 z dnia 2019-05-10

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  21 maja 2019  11:29

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  28 maja 2019  13:13

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  05 czerwca 2019  14:56