Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  19 czerwca 2019  12:33

 • Kategoria zakupowa

  Roboty budowlane, roboty instalacyjne i usługi projektowania

 • Tytuł postępowania

  Remont pokoi w budynku A Oddziału ZUS w Białymstoku oraz remont pokoi i muru oporowego w Inspektoracie ZUS w Suwałkach

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Białymstoku

 • Adres zamawiającego

  ul. Młynowa 29
  15-404 Białystok

 • Województwo

  podlaskie

 • Numer postępowania

  010000/271/8/2019/ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne;
  45432111-5 - Kładzenie wykładzin elastycznych;
  45442100-8 – Roboty malarskie

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Sekretariat Dyrektora Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku,
  ul. Młynowa 29, 15-404 Białystok, budynek B, II piętro pok. 201

 • Termin składania ofert

  4 lipca 2019  11:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7.

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.

 • Dodatkowe informacje

  1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 lipca 2019 r., w budynku B przy ul. Młynowej 29 w Białymstoku, II piętro, pok. 214 o godzinie 11:15;
  2. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktu są: Mirosław Godlewski, tel. 85 7486 444, Tomasz Łukaszuk, tel. 85 74 86 748, faks 85 74 86 907;
  3. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP: 561933-N-2019 z dnia 2019-06-19

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  28 czerwca 2019  11:40

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  28 czerwca 2019  11:46
 • Zmiana dotyczy

  Termin składania ofert

 • Treść zmiany

  1.
  Było: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
  postępowaniu: Data: 2019-07-04, godzina: 11:00
  Jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
  postępowaniu: Data: 2019-07-09, godzina: 11:00
  2.
  Było: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 lipca 2019 r., w budynku B przy ul.
  Młynowej 29 w Białymstoku, II piętro, pok. 214 o godzinie 11:15.
  Jest: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 lipca 2019 r., w budynku B przy
  ul. Młynowej 29 w Białymstoku, II piętro, pok. 214 o godzinie 11:15.

 • Szczegóły zmiany

 • Termin składania ofert

  9 lipca 2019  11:00

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  09 lipca 2019  14:23

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  23 lipca 2019  12:42