Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  12 sierpnia 2019  13:30

 • Kategoria zakupowa

  Dostawy mebli

 • Tytuł postępowania

  ZAKUP I DOSTAWA MEBLI BIUROWYCH, KRZESEŁ OBROTOWYCH I TAPICEROWANYCH NA POTRZEBY ODDZIAŁU ZUS W GDAŃSKU I PODLEGŁYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Gdańsku

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku
  80-748 Gdańsk, ul. Chmielna 27/33

 • Województwo

  pomorskie

 • Numer postępowania

  100000/271/12/2019-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  39130000-2 Meble biurowe
  39110000-6 Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  1) ofertę należy przesłać na adres:

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku
  Zamówienia Publiczne
  ul. Chmielna 27/33
  80-748 Gdańsk

  lub

  2) dostarczyć osobiście, w zaklejonej kopercie i złożyć na Sali Obsługi Klienta (parter) – „Dziennik podawczy”- budynek Oddziału ZUS w Gdańsku ul. Chmielna 27/33, 80-748 Gdańsk (czynne od godz. 08:00).

 • Termin składania ofert

  27 sierpnia 2019  12:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy.

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

 • Dodatkowe informacje

  Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych określonych w art. 2 pkt 6 ustawy PZP:

  1) Część I zamówienia - meble biurowe
  2) Część II zamówienia - meble kancelaryjne
  3) Część III zamówienia - krzesła obrotowe i tapicerowane

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  22 sierpnia 2019  10:00

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  03 września 2019  13:45

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  22 października 2019  14:45

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  25 października 2019  11:45

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  25 października 2019  11:45

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  19 listopada 2019  14:45