Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  8 października 2019  11:30

 • Tytuł postępowania

  Serwis urządzeń drukujących w Oddziale ZUS w Gdańsku, Elblągu, Koszalinie i Słupsku

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Gdańsku

 • Adres zamawiającego

  ul. Chmielna 27/33
  80-748 Gdańsk

 • Województwo

  pomorskie

 • Numer postępowania

  100000/271/11/2019-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  50323200-7
  30125110-5

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
  Ofertę należy sporządzić w postaci elektronicznej w formacie danych pdf, .doc, .docx. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przesłać na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Zamawiającego, znajdującej się na platformie ePUAP za pomocą formularza „Złożenie, zmiana, wycofanie oferty” dostępnego na ePUAP oraz miniPortalu (na stronie Urzędu Zamówień Publicznych).

 • Termin składania ofert

  14 listopada 2019  10:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy - Pzp.

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  14 listopada 2019  14:55

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  11 grudnia 2019  13:15

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  16 stycznia 2020  11:30