Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  24 grudnia 2019  09:38

 • Kategoria zakupowa

  Usługi serwisu, konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji

 • Tytuł postępowania

  Usługi konserwacji i napraw klimatyzatorów, urządzeń klimatyzacyjnych i innych związanych z nimi urządzeń wentylacyjnych wraz z automatyką i zasilaniem zamontowanych w obiektach I Oddziału ZUS w Warszawie.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS I Oddział w Warszawie

 • Adres zamawiającego

  Ul. Senatorska 6/8, 00-917 Warszawa

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  440000/271/6/2019-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  50730000-1 Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących
  50712000-9 Usługi w zakresie napraw i konserwacji mechanicznych instalacji budynkowych

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  I Oddział ZUS w Warszawie, ul. Senatorska 6/8 w Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych (wejście od ul. Miodowej 5 pok. 3, 13 lub 14)

 • Termin składania ofert

  8 stycznia 2020  10:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający nie przewiduje.

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Zamawiający nie przewiduje.

 • Dodatkowe informacje

  Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
  Olga Górska
  e-mail ZAP_Warszawa1@zus.pl
  lub
  Danuta Krzymianowska
  e-mail ZAP_Warszawa1@zus.pl

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  07 stycznia 2020  16:11

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  10 stycznia 2020  13:48

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  15 stycznia 2020  09:41

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  11 lutego 2020  10:28