Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  5 lutego 2020  12:14

 • Kategoria zakupowa

  Dostawy samochodów, maszyn i urządzeń

 • Tytuł postępowania

  Zakup samochodów: osobowego i osobowo - ciężarowego 4+1 na potrzeby ZUS Oddział w Białymstoku

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Białymstoku

 • Adres zamawiającego

  ul. Młynowa 29
  15-404 Białystok

 • Województwo

  podlaskie

 • Numer postępowania

  010000/271/2/2020-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  34110000-1 – samochody osobowe;
  34136000-9 – samochody półciężarowe

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Sekretariat Dyrektora Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku,
  ul. Młynowa 29, 15-404 Białystok, budynek B, II piętro pok. 201

 • Termin składania ofert

  13 lutego 2020  11:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7.

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemy zakupów.

 • Dodatkowe informacje

  1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 lutego 2020 r., w budynku B przy ul. Młynowej 29 w Białymstoku, II piętro, pok. 214 o godzinie 11:15;
  2. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktu są: Andrzej Wiśniewski, Tomasz Łukaszuk tel. 85 74 86 748; Piotr Żarów tel. 85 74 86 846
  3. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP: 508474-N-2020 z dnia 2020-02-05 r.

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  11 lutego 2020  13:26

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  11 lutego 2020  13:30
 • Zmiana dotyczy

  Termin składania ofert

 • Treść zmiany

  1. Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  Numer sekcji: IV
  Punkt: 6.2
  W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-02-13, godzina: 11:00.
  W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-02-14, godzina: 11:00.

  2. Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  Numer sekcji: IV
  Punkt: 6.5
  W ogłoszeniu jest: 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 lutego 2020 r., w budynku B przy ul. Młynowej 29 w Białymstoku, II piętro, pok. 214 o godzinie 11:15.
  W ogłoszeniu powinno być: 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 lutego 2020 r., w budynku B przy ul. Młynowej 29 w Białymstoku, II piętro, pok. 214 o godzinie 11:15.

 • Szczegóły zmiany

 • Termin składania ofert

  14 lutego 2020  11:00

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  12 lutego 2020  12:38

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  14 lutego 2020  13:38

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  04 marca 2020  15:05