Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  14 lutego 2020  14:20

 • Kategoria zakupowa

  Usługi inne

 • Tytuł postępowania

  Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji: „Wykonanie robót budowlanych w budynku Inspektoratu ZUS Warszawa Praga-Północ przy ul. 11 Listopada 15A” wraz z rozliczeniem robót i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS II Oddział w Warszawie

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie
  ul. Podskarbińska 25
  03-829 Warszawa

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  450000/271/1/2020-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  71000000-8 – Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
  71520000-9 – Usługi nadzoru budowlanego
  71244000-0 – Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów
  71310000-4 – Doradcze usługi inżynieryjne
  71247000-1 – Nadzór nad robotami budowlanymi
  71248000-8 – Nadzór nad projektem i dokumentacją
  79994000-8 – Usługi zarządzania umowami

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie
  ul. Podskarbińska 25
  03-829 Warszawa

 • Termin składania ofert

  27 lutego 2020  10:30

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Nie dotyczy

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  24 lutego 2020  13:53

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  27 lutego 2020  14:45

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  17 marca 2020  12:39