Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  20 marca 2020  14:49

 • Kategoria zakupowa

  Roboty budowlane, roboty instalacyjne i usługi projektowania

 • Tytuł postępowania

  Montaż drzwi automatycznych w budynkach Inspektoratów Augustów, Siemiatycze i Suwałki Oddziału ZUS w Białymstoku

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Białymstoku

 • Adres zamawiającego

  ul. Młynowa 29
  15-404 Białystok

 • Województwo

  podlaskie

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  45421100-5 instalowanie drzwi, okien i podobnych elementów
  45442100-8 roboty malarskie
  45331000-6 instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
  45312100-8 instalowanie przeciwpożarowych systemów pożarowych.

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Sekretariat dyrektora ZUS Oddział w Białymstoku, ul. Młynowa 29, 15-404 Białystok, bud. B, II piętro, pok. 201

 • Termin składania ofert

  17 kwietnia 2020  11:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7.

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemy zakupów.

 • Dodatkowe informacje


  1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 kwietnia 2020 r., w budynku B przy ul. Młynowej 29 w Białymstoku, II piętro, pok. 214 o godzinie 11:15;
  2. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktu są: Andrzej Wiśniewski, Tomasz Łukaszuk tel. 85 74 86 748; Piotr Żarów tel. 85 74 86 846
  3. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP: 525554-N-2020 z dnia 2020-03-20 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  10 kwietnia 2020  10:38