Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  30 lipca 2020  08:19

 • Kategoria zakupowa

  Roboty budowlane, roboty instalacyjne i usługi projektowania

 • Tytuł postępowania

  Remont rynien i rur spustowych w Inspektoracie ZUS w Kętrzynie.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Olsztynie

 • Adres zamawiającego

  Plac Konsulatu Polskiego 4
  10-959 Olsztyn

 • Województwo

  warmińsko-mazurskie

 • Numer postępowania

  230000/271/08/2020-ZAPIII

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  Przedmiot zamówienia jest określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) kodem: 45262120-8 – wznoszenie rusztowań; 45261320-3 – kładzenie rynien; 45262110-5 – demontaż rusztowań.

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  1. Ofertę należy złożyć:
  - w siedzibie Zamawiającego w Olsztynie, Plac Konsulatu Polskiego 4, 10-959 Olsztyn z uwzględnieniem postanowień SIWZ dotyczących złożenia oferty w formie pisemnej, do dnia 19.08.2020 r. do godziny 10:00.

  Zamawiający informuje, że w przypadku wyboru tej formy złożenia, oferta zostanie poddana obowiązkowej „kwarantannie” przez 1 dzień kalendarzowy, wobec czego należy złożyć ofertę w terminie umożliwiającym poddanie jej kwarantannie przed otwarciem.

  - W przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej określonej w SIWZ Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami, skompresowaną do jednego pliku archiwum .zip za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu do dnia 19.08.2020 r. do godziny 10:00. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu.

 • Termin składania ofert

  19 sierpnia 2020  10:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Nie dotyczy.

 • Dodatkowe informacje

  1. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu oznaczonym w następujący sposób:

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Wieloosobowe stanowisko zamówień publicznych
  ul. 1 Maja 10, pok. 105, 10-118 Olsztyn

  Oferta przetargowa na
  „Remont rynien i rur spustowych w I/ZUS w Kętrzynie
  znak postępowania: 230000/271/08/2020-ZAPIII”

  2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu upływu terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego
  w Olsztynie, 1 Maja 10, pok. 325, 10-118 Olsztyn, o godzinie 12:30.


  3. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Agnieszka Jagaczewska, tel.: (89) 521-23-37, mail: zap_olsztyn@zus.pl ul. 1 Maja 10, pok. 105; 10–118 Olsztyn w godzinach od 7.00-15.00,
  od poniedziałku do piątku.

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  21 sierpnia 2020  07:35

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  04 września 2020  13:49