Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  31 lipca 2020  14:30

 • Kategoria zakupowa

  Dostawy samochodów, maszyn i urządzeń

 • Tytuł postępowania

  Zakup i dostawa samochodu osobowego i osobowo-ciężarowego 5+1.
  Zadanie nr 1 – Zakup i dostawa samochodu osobowego.
  Zadanie nr 2 – Zakup i dostawa samochodu osobowo-ciężarowego 5+1.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział we Wrocławiu

 • Adres zamawiającego

  ul. B. Pretficza 11
  50-930 Wrocław

 • Województwo

  dolnośląskie

 • Numer postępowania

  470000/271/9/2020-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  34110000 – 1 Samochody osobowe
  34115200 – 8 Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  osobiście:
  w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, ul. Pretficza 11, stanowisko Informacja ogólna - dziennik podawczy przed wejściem do Sali Obsługi Klientów nr 60 (wejście „C” od ul. Pretficza), w godz. 8.00 – 15.00,
  lub przesłać na adres:
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział we Wrocławiu,
  Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych, pok. 435

 • Termin składania ofert

  12 sierpnia 2020  09:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 uPzp,

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Zamawiający nie przewiduje ustanawiania dynamicznego systemu zakupów.

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  07 sierpnia 2020  14:00

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  12 sierpnia 2020  14:03

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  27 sierpnia 2020  07:22

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  28 sierpnia 2020  11:52

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  16 września 2020  12:22