Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  30 lipca 2020  13:10

 • Tytuł postępowania

  Modernizacja holu głównego w budynku Oddziału ZUS we Wrocławiu

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział we Wrocławiu

 • Adres zamawiającego

  50-930 Wrocław, ul. Pretficza 11

 • Województwo

  dolnośląskie

 • Numer postępowania

  470000/271/10/2020-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
  45000000-7 Roboty budowlane
  45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
  45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe
  45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
  45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej
  45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
  45410000-4 Tynkowanie
  45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
  45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
  45421140-7 Instalowanie stolarki metalowej, z wyjątkiem drzwi i okien
  45442100-8 Roboty malarskie
  45451000-3 Dekorowanie
  45453100-8 Roboty renowacyjne

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział we Wrocławiu,
  Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych
  ul. Pretficza 11, 50-930 Wrocław

  osobiście:
  w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, ul. Pretficza 11,
  stanowisko Informacja ogólna - dziennik podawczy przed wejściem do Sali Obsługi Klientów nr 60 (wejście „C” od ul. Pretficza),
  w godz. 8.00 – 15.00.

 • Termin składania ofert

  17 sierpnia 2020  09:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1pkt 6 i 7 uPzp.

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 • Dodatkowe informacje

  W związku z obecną sytuacją związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19 oraz przyjętymi u Zamawiającego środkami, m.in. 1-dniową kwarantanną na wpływające dokumenty (dokumenty będą obsługiwane przez kancelarię dopiero po upływie 1 dnia od ich złożenia) uprzejmie prosimy o odpowiednio wcześniejsze składanie ofert (na co najmniej pełny 1 dzień przed wyznaczonym terminem, tj. do 14.08.2020 r.).

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  31 lipca 2020  14:44

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  19 sierpnia 2020  15:00