Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  11 września 2020  12:30

 • Kategoria zakupowa

  Usługi IT i telekomunikacyjne

 • Tytuł postępowania

  Zakup subskrypcji oraz wsparcia technicznego dla oprogramowania Liferay Portal EE Server

 • Nazwa zamawiającego

  Departament Zamówień Publicznych

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  ul. Szamocka 3, 5
  01-748 Warszawa

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  TZ/271/20/20

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  1. Przedmiot zamówienia jest określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) kodem:
  - 72611000-6 – Usługi w zakresie wsparcia technicznego

  2. Przedmiotem zamówienia jest zakup subskrypcji oraz wsparcia technicznego dla oprogramowania Liferay Portal EE Server. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie świadczył na rzecz Zamawiającego Usługi Serwisowe Oprogramowania Liferay Portal EE Server, obejmujące subskrypcję Producenta Oprogramowania dla Oprogramowania Liferay Portal EE Server i wsparcie techniczne Wykonawcy dla 5 środowisk produkcyjnych i 4 środowisk testowych w których zainstalowane zostało Oprogramowanie Liferay Portal EE Server.

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami w tym JEDZ, skompresowaną do jednego pliku archiwum .zip za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
  Link do ePUAP - https://epuap.gov.pl/wps/myportal

 • Termin składania ofert

  13 października 2020  09:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  nie dotyczy

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  nie dotyczy

 • Dodatkowe informacje

  1. Identyfikator postępowania - 13a89fb4-6713-4df4-b587-5d749101911f
  2. Klucz publiczny zamieszczony jest wraz z SIWZ.
  3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania plików przekazywanych przy użyciu ePUAP oraz miniPortalu:
  3.1. specyfikacja połączenia – Formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
  3.2 format danych oraz kodowanie miniPortal – Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,
  3.3. oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal – wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,
  3.4. integracja z systemem ePUAP jest wykonana z wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia" jest zawarta informacja o dacie doręczenia.
  4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
  5. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP.
  6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu upływu terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Szamocka 3, 5, o godzinie 13:00.

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  25 września 2020  14:40

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  25 września 2020  15:10

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  07 października 2020  16:00

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  07 października 2020  16:00

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  14 października 2020  12:00

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  14 października 2020  12:00

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  14 października 2020  12:00

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  14 października 2020  12:00
 • Zmiana dotyczy

  Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

 • Treść zmiany

  BYŁO:
  1. Przedmiot zamówienia jest określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) kodem:
  - 72611000-6 – Usługi w zakresie wsparcia technicznego

  2. Przedmiotem zamówienia jest zakup subskrypcji oraz wsparcia technicznego dla oprogramowania Liferay Portal EE Server. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie świadczył na rzecz Zamawiającego Usługi Serwisowe Oprogramowania Liferay Portal EE Server, obejmujące subskrypcję Producenta Oprogramowania dla Oprogramowania Liferay Portal EE Server i wsparcie techniczne Wykonawcy dla 5 środowisk produkcyjnych i 4 środowisk testowych w których zainstalowane zostało Oprogramowanie Liferay Portal EE Server.

  JEST:
  1. Przedmiot zamówienia jest określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) kodem:
  - 72611000-6 – Usługi w zakresie wsparcia technicznego

  2. Przedmiotem zamówienia jest zakup subskrypcji oraz wsparcia technicznego dla oprogramowania Liferay Portal. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie świadczył na rzecz Zamawiającego Usługi Serwisowe Oprogramowania Liferay Portal, obejmujące subskrypcję Producenta Oprogramowania dla Oprogramowania Liferay Portal i wsparcie techniczne Wykonawcy dla 4 środowisk produkcyjnych i 4 środowisk testowych w których zainstalowane zostało Oprogramowanie Liferay Portal.

 • Szczegóły zmiany

 • Termin składania ofert

  30 października 2020  09:00

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  19 października 2020  16:50