Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  10 sierpnia 2020  09:30

 • Kategoria zakupowa

  Dostawy mebli

 • Tytuł postępowania

  Modernizacja Sali konferencyjnej w Oddziale ZUS we Wrocławiu – dostawa mebli.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział we Wrocławiu

 • Adres zamawiającego

  50-930 Wrocław, ul. Pretficza 11

 • Województwo

  dolnośląskie

 • Numer postępowania

  470000/271/11/2020-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  39112000-0 Krzesła
  39113000-7 Różne siedziska i krzesła
  39153000-9 Meble konferencyjne
  39121000-6 Biurka i stoły

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział we Wrocławiu,
  Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych,
  ul. Pretficza 11, 50-930 Wrocław

  osobiście: w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, ul. Pretficza 11, stanowisko Informacja ogólna - dziennik podawczy przed wejściem do Sali Obsługi Klientów nr 60 (wejście „C” od ul. Pretficza), w godz. 8.00 – 15.00.

 • Termin składania ofert

  20 sierpnia 2020  09:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 uPzp

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 • Dodatkowe informacje

  W związku z obecną sytuacją związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19 oraz przyjętymi u Zamawiającego środkami, m.in. 1-dniową kwarantanną na wpływające dokumenty (dokumenty będą obsługiwane przez kancelarię dopiero po upływie 1 dnia od ich złożenia) uprzejmie prosimy o odpowiednio wcześniejsze składanie ofert (na co najmniej pełny 1 dzień przed wyznaczonym terminem, tj. do dnia 18.08.2020 r.).

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  19 sierpnia 2020  12:58

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  19 sierpnia 2020  13:02

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  21 sierpnia 2020  12:16

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  26 sierpnia 2020  08:32

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  31 sierpnia 2020  14:54

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  28 września 2020  08:20

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  12 października 2020  15:00