Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  25 sierpnia 2020  12:39

 • Kategoria zakupowa

  Roboty budowlane, roboty instalacyjne i usługi projektowania

 • Tytuł postępowania

  „Zakup i montaż 2 szt. dźwigów w budynku nr 1 w Oddziale ZUS w Legnicy, przy ul. Wł. Grabskiego 26”.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Legnicy

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. Władysława Grabskiego 26.

 • Województwo

  dolnośląskie

 • Numer postępowania

  190000/271/5/2020-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
  45313100-5 – Instalowanie wind
  42416100-6 – Windy
  45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne
  45453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne
  50750000-7 – Usługi w zakresie konserwacji wind

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Ofertę należy złożyć w następujący sposób:
  1)Złożyć osobiście – w siedzibie Zamawiającego w Legnicy, ul. Władysława Grabskiego 26, Budynek Główny, w Kancelarii - pok. 21, (parter);
  lub
  2) Przesłać na adres:
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Legnicy
  Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych
  ul. Władysława Grabskiego 26
  59-220 Legnica
  Kancelaria pok. 21.

 • Termin składania ofert

  11 września 2020  12:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 i 7.

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  01 września 2020  08:53

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  07 września 2020  14:32

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  09 września 2020  14:30

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  09 września 2020  14:37
 • Zmiana dotyczy

  Termin składania ofert

 • Treść zmiany

  SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

  II.1) Tekst, który należy zmienić:

  Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  Numer sekcji: IV: PROCEDURA
  Punkt: IV.6.2)

  W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data 2020-09-11, godzina: 12:00

  W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data 2020-09-16, godzina: 12:00

 • Szczegóły zmiany

 • Termin składania ofert

  16 września 2020  12:00

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  17 września 2020  08:45

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  14 października 2020  08:00