Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  15 września 2020  14:49

 • Kategoria zakupowa

  Roboty budowlane, roboty instalacyjne i usługi projektowania

 • Tytuł postępowania

  Wydzielenie stref pożarowych w budynku VGB III O/ZUS Warszawa

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS III Oddział w Warszawie

 • Adres zamawiającego

  ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  550000/271/3/2019-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych;
  45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne;
  45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne;
  45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe;
  45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne;
  45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych;
  50710000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych i mechanicznych instalacji budynkowych.

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Wykonawcy mogą składać oferty osobiście w siedzibie zamawiającego - ul. Czerniakowska 16 (wejście od ul. Czerniakowskiej, budynek VGB), Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych, piętro I, pok. 108 lub przesłać na adres zamawiającego:
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  III Oddział w Warszawie
  ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa
  Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych, pok. 108

 • Termin składania ofert

  9 października 2020  10:30

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów

 • Dodatkowe informacje

  Zamawiający informuje, że oferty dostarczone przez Pocztę Polską oraz kurierów poddane będą obowiązkowej 1-dniowej kwarantannie, wobec czego należy złożyć ofertę w terminie umożliwiającym poddanie kwarantannie przed otwarciem. Zamawiający zaleca potwierdzenie przez wykonawcę drogą e-mailową lub telefonicznie faktu wysłania/dotarcia oferty do zamawiającego.

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  24 września 2020  11:26

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  02 października 2020  09:31

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  09 października 2020  14:21