Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  25 września 2020  08:26

 • Kategoria zakupowa

  Usługi serwisu, konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji

 • Tytuł postępowania

  Serwis urządzeń transportu bliskiego (dźwigów osobowych i towarowych) w budynkach Oddziału ZUS w Płocku oraz terenowych jednostkach organizacyjnych

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Płocku

 • Adres zamawiającego

  Al. Jachowicza 1
  09-402 Płock

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  280000/271/13/2020-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  – 50531400-0 Usługi w zakresie napraw i konserwacji dźwigów
  – 50750000-7 Usługi w zakresie konserwacji wind

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku, al. Jachowicza 1, I piętro, pokój 211 – Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych

 • Termin składania ofert

  6 października 2020  09:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający nie przewiduje

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Zamawiający nie przewiduje

 • Dodatkowe informacje

  I. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.10.2020 r. o godz. 13:00 w siedzibie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku, al. Jachowicza 1, I piętro, sala konferencyjna.
  II. Osoba wyznaczona do porozumiewania się z Wykonawcami w dni robocze dla Zamawiającego w godzinach od 8:00 do 15:00:
  w zakresie proceduralnym: Marta Pomierna
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku
  al. Jachowicza 1, 09-402 Płock
  Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych
  e-mail: ZAP_Plock@zus.pl
  tel. (24) 262-52-71 wew. 25-05
  w zakresie opisu przedmiotu zamówienia: Radosław Mustwiłło
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku
  al. Jachowicza 1, 09-402 Płock
  Wydział Administracyjno-Gospodarczy
  tel. (24) 262 52 71 wew. 21-13

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  05 października 2020  09:44

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  08 października 2020  12:18