Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  15 października 2020  12:04

 • Kategoria zakupowa

  Usługi prawnicze, consultingowe, tłumaczenia dokumentów

 • Tytuł postępowania

  Tłumaczenie dokumentów z języków obcych na język polski dla II Oddziału ZUS w Warszawie

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS II Oddział w Warszawie

 • Adres zamawiającego

  ul. Podskarbińska 25
  03-829 Warszawa

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  450000/271/10/2020-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  79 53 00 00-8 usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Miejsce składania ofert:
  1) w formie pisemnej - osobiście w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Podskarbińska 25, w Kancelarii, pok. 18 lub przesłać na adres Zamawiającego:
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  II Oddział w Warszawie
  03-829 Warszawa, ul. Podskarbińska 25
  Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych, pok. 401

  2) w formie elektronicznej za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty, dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

 • Termin składania ofert

  27 października 2020  09:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

 • Dodatkowe informacje

  1. Identyfikator postępowania: 800bec97-8c62-4767-bae8-17142cf62f11
  2. Klucz publiczny jest zamieszczony wraz z SIWZ w folderze "Klucz publiczny"

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  26 października 2020  10:58

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  26 października 2020  11:02

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  29 października 2020  07:06

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  29 października 2020  07:10

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  05 listopada 2020  09:33

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  05 listopada 2020  09:34

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  06 listopada 2020  12:57

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  17 listopada 2020  11:26