Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  12 listopada 2020  10:15

 • Kategoria zakupowa

  Dostawy papieru, tektury, kopert, etykiet samoprzylepnych

 • Tytuł postępowania

  Zakup i dostawa kopert i papieru zwojowego na potrzeby akcji masowych

 • Nazwa zamawiającego

  Departament Zamówień Publicznych

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  ul. Szamocka 3, 5
  01 - 748 Warszawa

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  TZ/271/47/20

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  30199711-7 zadrukowane koperty z okienkiem adresowym
  30197630-1 papier do drukowania

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami w tym JEDZ za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Link do ePUAP - https://epuap.gov.pl/wps/myportal

 • Termin składania ofert

  30 listopada 2020  10:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  nie dotyczy

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  nie dotyczy

 • Dodatkowe informacje


  1. Identyfikator postępowania - 214b680e-ffb9-43fa-b217-10bdd701ea24
  2. Klucz publiczny zamieszczony jest wraz z SIWZ w folderze "Klucz publiczny".
  3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania plików przekazywanych przy użyciu ePUAP oraz miniPortalu:
  1) specyfikacja połączenia – Formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
  2) format danych oraz kodowanie miniPortal – Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,
  3) oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal – wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,
  4) integracja z systemem ePUAP jest wykonana z wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia.
  4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
  5. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP.

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  18 listopada 2020  14:15

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  18 listopada 2020  14:20
 • Zmiana dotyczy

  Termin składania ofert

 • Treść zmiany

  Numer sekcji: IV.2.2
  Zamiast:
  Data: 30/11/2020
  Czas lokalny: 10:00
  Powinno być:
  Data: 01/12/2020
  Czas lokalny: 10:00
  Numer sekcji: IV.2.7
  Zamiast:
  Data: 30/11/2020
  Czas lokalny: 13:00
  Powinno być:
  Data: 01/12/2020
  Czas lokalny: 13:00

 • Szczegóły zmiany

 • Termin składania ofert

  1 grudnia 2020  10:00

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  01 grudnia 2020  15:38

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  18 grudnia 2020  12:40

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  22 grudnia 2020  09:19

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  15 stycznia 2021  09:38